WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

6362 580x400

TAKUNI เซ็น MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ มทส.

      นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์ (คนที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ นายทศพล ผลิตาภรณ์ (คนที่ 1 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TAKUNI ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)และ บริษัทในเครือ กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อรับนักศึกษาเข้าเรียนรู้แบบสหกิจศึกษา เสริมทักษะความรู้จากสถานการณ์จริง เพื่อสร้างบัณฑิตที่ตรงความต้องการของตลาดแรงงาน โดยมี ศ.ดร. สันติ แม้นสิริ (คนที่ 2 จากซ้าย) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นประธานในพิธี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา

OO6362

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!