WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

14905 580x400
'ปลดล็อกสมองเด็กไทยด้วยปฏิบัติการนวัตกรรมการอ่านหนังสือฝึกอ่านตามระดับ Thai Reading Tree ชุด อ่าน อาน อ๊าน'
                แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน งานบูรณาการสนับสนุนโดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (สำนัก ๔) และ สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ (สำนัก ๕) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. จัดงาน'ปลดล็อกสมองเด็กไทยด้วยปฏิบัติการนวัตกรรมการอ่าน หนังสือฝึกอ่านตามระดับ - Thai Reading Tree ชุด อ่าน อาน อ๊าน' โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข คุณสุดใจ พรหมเกิด ผู้อำนวยการโครงการ'พัฒนาหนังสือและการอ่าน เพื่อสร้างรากฐานการเรียนรู้ของเด็กไทย'และ ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน (สสส.) คุณระพีพรรณ พัฒนาเวช ผู้จัดการโครงการ ฯ คุณเกื้อกมล นิยม ที่ปรึกษาโครงการ ฯ ร่วมในพิธี พร้อมเสวนาหัวข้อ'อ่าน อาน อ๊าน : อ่านหนังสือด้วยกันในโรงเรียน' โดยคุณไพลิน นวลนก ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนพิทักษา คุณลัยลา สะอิมิ โรงเรียนเทศบาลเทพราชบุรีรมย์ คุณธัญวาเรส จำปานิล โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ดำเนินรายการโดย ดร.สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน ในวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 น.ณ ห้องประชุมทิวลิป โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ  
OO14905

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!