WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

14910 580x400
AKP เปิดบ้านต้อนรับนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเยี่ยมชมงาน
             บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) หรือ AKP เปิดบ้านต้อนรับคณะนักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาการจัดการของเสีย ระดับชั้นปริญญาตรี ที่เข้ามาศึกษาดูงานในส่วนของศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) ของ บริษัท อัคคีปราการ (จำกัด) มหาชน โดยมี ดร.พล สาเกทอง ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ทำหน้าที่ในการบรรยายข้อมูล และจากการเยี่ยมชมศูนย์ฯ ในครั้งนี้ นักศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม รวมถึงพัฒนาศักยภาพในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งปัจจุบันและอนาคตเพื่อชีวิตที่ดี ณ “ศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม” (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) บางปู จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อเร็วๆ นี้
OO14910

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!