WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

tiscoทสโกรบรางวลนวตกรรมการลงทน

บลจ.ทิสโก้รับรางวัลนวัตกรรมการลงทุน

     ภาวิณี องค์วาสิฏฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.ทิสโก้ รับมอบรางวัล Most Innovative Asset Management Company - Thailand 2018 ในงาน International Finance Awards 2018 จัดโดย นิตยสาร International Finance (UK) นิตยสารการเงินชั้นนำระดับโลก  โดยรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมที่มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการลงทุนในรูปแบบใหม่ เพื่อเพิ่มทางเลือกที่ดีให้กับนักลงทุนอยู่เสมอ

aom115

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!