WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

skyโรงเรยนสอนคนตาบอด 001

SKY มอบทุนการศึกษา

            คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) หรือ SKY ผู้นำการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัย ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับประเทศ ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่จำเป็น พร้อมทุนการศึกษาให้กับน้องๆ โรงเรียนสอนคนตาบอดมกุฎคีรีวัน (เขาใหญ่)  ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

aom677

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!