WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

123มข

มข. ร่วมกับ ธ.ออมสิน จัดโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน 2562 สำนักบริการวิชาการ ม.ขอนแก่น ร่วมกับ ธ.ออมสิน จัดอบรมโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน เพื่ออบรมอาชีพให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2562 เพื่อสร้างรายได้ครัวเรือน

          รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดการอบรม โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน ปี 2562 ว่า สำนักบริการวิชาการ ม.ขอนแก่น ร่วมกับ ธนาคารออมสิน จัดอบรมโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน โดยอบรมอาชีพให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2562 ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองได้ โดยการอบรมจะวัดผลเป็นรายบุคคล และมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้ผ่านเกณฑ์การอบรม ทางโครงการหวังว่าจะสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปแก้ไขปัญหาด้านรายได้ สร้างอาชีพให้เกิดในครัวเรือนหรือต่อยอดเป็นวิสาหกิจได้  โดยการอบรมแบ่งเป็น  4 หลักสูตร คือ 1) การทำไข่เค็มและบรรจุภัณฑ์ 2) การปรุงตำรับสมุนไพรเพื่อสุขภาพและการผลิตของที่ระลึกในงานพิธีต่าง ๆ 3) การทำขนมไทย และ 4) การถักดอกไม้โครเช

         นายสงวน แก้วศรีบุตร ผจก.ธ.ออมสิน สาขาศรีจันทร์ จ.ขอนแก่น กล่าวแนะนำหลักสูตรว่า ‘โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน เป็นโครงการตามมติคณะรัฐมนตรี จัดขึ้นภายใต้แนวคิด ‘ความรู้สู่อาชีพ พร้อมเงินทุน’ เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ นำทักษะไปประกอบอาชีพสร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน เลิกพึ่งพาเงินกู้นอกระบบ ร่วมกันผลักดันการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน ยกระดับรายได้ รวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ ซึ่งรองรับมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’

aom86

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!