WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

exim bank

ธ.ก.ส.ร่วม EXIM BANK และ วว. ส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs สู่ตลาดโลก

           นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ‘การส่งเสริมศักยภาพและสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)’ และกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ Business Matching ‘โครงการเกษตรกรยุคใหม่ ก้าวไกลในตลาดโลก’ เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ในการดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือขยายตลาดไปยังต่างประเทศได้มากขึ้น  ทั้งยังเป็นการให้องค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ด้านการวิจัยพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม  การเพิ่มประสิทธิภาพของห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตร การจับคู่ธุรกิจ และการสนับสนุนทางการเงิน เช่น บริการสินเชื่อ บริการประกันการส่งออก เพื่อลดความเสี่ยงด้านการค้าระหว่างประเทศ นอกจากนี้ยังให้การสนับสนุนในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

aom87

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!