WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

08488 กคช

 

กคช. ต่อยอดโครงการประกวดชุมชนสดใสฯ ผลักชุมชนพี่สอนชุมชนน้องให้ยั่งยืน

การเคหะแห่งชาติ (กคช.) จัดกิจกรรมมอบรางวัลโครงการประกวดชุมชนสดใส จิตใจงดงาม ประจำปี 2562 (โครงการพี่เลี้ยง) มีชุมชนตบเท้าเข้ารับรางวัล 16 ชุมชน รวมมูลค่ากว่า 420,000 บาท มุ่งเน้นด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม ด้านกระบวนการมีส่วนร่วม ด้านการบริหารจัดการชุมขนน้อง ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และเน้นการเป็นชุมชนที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติมุ่งเน้นการดำเนินงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวชุมชน ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย ด้วยการรณรงค์ให้ชาวชุมชนร่วมกันพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมในชุมชน จึงได้จัดให้มีการประกวดชุมชนดีเด่นภายใต้โครงการ “ชุมชนสดใส จิตใจงดงาม” ในรูปแบบโครงการพี่เลี้ยง 

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า โครงการประกวดชุมชนสดใส จิตใจงดงาม ประจำปี 2562 (โครงการพี่เลี้ยง) จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชาวชุมชนและภาคีเครือข่ายเป็นอย่างดี สำหรับในปีนี้ ได้ต่อยอดจากปีก่อนๆ โดยคัดเลือกชุมชนที่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดปีที่ผ่านมา เข้ามาเป็นชุมชนพี่หรือเป็นพี่เลี้ยงให้กับชุมชนน้องที่ยังไม่เคยได้รับรางวัล โดยชุมชนพี่จะต้องถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชนน้องเพื่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วมนำไปสู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ พัฒนาต่อยอดความรู้ใหม่ๆ จนเกิดนวัตกรรมรวมทั้งพัฒนามาตรฐานชุมชนให้สูงขึ้น ทั้งยังเป็นการรณรงค์ให้ชาวชุมชนสำนึกรักในชุมชนของตน สร้างความเข้มแข็ง ทำให้ชาวชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

เกณฑ์การตัดสินได้พิจารณาการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนของชุมชนน้อง มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนพี่และชุมชนน้อง การถ่ายทอดความรู้จากชุมชนพี่สู่ชุมชนน้อง และผลลัพธ์ที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม ด้านกระบวนการมีส่วนร่วม ด้านการบริหารจัดการชุมขนน้อง และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

สำหรับผู้ชนะเลิศชุมชนน้อง จะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท รองชนะเลิศชุมชนน้อง จะได้รับเงินรางวัล 40,000 บาท และรางวัลชมเชยชุมชนน้อง จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท ซึ่งชุมชนที่เข้ารอบและรับรางวัล มีจำนวน 16 ชุมชน ได้แก่ ประเภทอาคารแนวสูง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านเอื้ออาทรร่มเกล้า 2 รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ บ้านเอื้ออาทรนครปฐม (พุทธมณฑล สาย 5) และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ บ้านเอื้ออาทรขจรวิทย์ และบ้านเอื้ออาทรปทุมธานีสี่แยกปทุมวิไล (บ้านฉาง) ประเภทอาคารแนวราบ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โครงการเคหะชุมชนลำปาง รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ บ้านเอื้ออาทรขอนแก่น (บ้านเป็ด 1) และรางวัลชมเชย 2 รางวัลได้แก่ บ้านเอื้ออาทรนครศรีธรรมราช (อ้อมค่าย) และบ้านเอื้ออาทรระยอง (ตะพง) สำหรับชุมชนพี่ จำนวน 8 ชุมชน จะได้รับเงินรางวัล จำนวน 15,000 บาท ทุกประเภท ได้แก่ บ้านเอื้ออาทรลาดกระบัง 1 บ้านเอื้ออาทรรัตนาธิเบศร์ (ท่าอิฐ) บ้านเอื้ออาทรเทพารักษ์ 1 บ้านเอื้ออาทรปทุมธานี (พหลโยธิน กม.44) บ้านเอื้ออาทรเชียงราย (แม่สาย 1) เคหะชุมชนขอนแก่น บ้านเอื้ออาทรนครศรีธรรมราช (โพธิ์เสด็จ) และบ้านเอื้ออาทรระยอง (วังหว้า) 

นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. กล่าวต่อว่า ผมไม่ต้องการให้มองในเรื่องเงินรางวัลเป็นเรื่องใหญ่ เพราะผลลัพธ์ที่ได้มีค่ามากกว่าเงินรางวัลมากมาย จะเห็นได้จากหลายๆ ชุมชนที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีผู้นำที่ดีสามารถสร้างเครือข่ายภายในและภายนอกชุมชนได้เป็นอย่างดี ก่อให้เกิดการขับเคลื่อนด้านการพัฒนาชุมชน ผู้อยู่อาศัยในชุมชนมีจิตอาสา เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน สมาชิกในชุมชนสามารถจัดการปัญหาต่างๆ ที่มี อยู่ร่วมกันได้ภายใต้ระเบียบการอยู่อาศัยเดียวกัน ทั้งยังเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชน ตลอดจนมีจิตสำนึกรักและหวงแหนถิ่นที่อยู่ รักษ์ชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืนในที่สุด 

 

AO08488

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!