WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

01 CFABABOงดใช้ถุงพลาสติก

ทส. จับมือ ภาคธุรกิจ เร่งหามาตรการงดใช้ถุงพลาสติก ดีเดย์ ๑ ม.ค. ๖๓

     นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือขับเคลื่อนการงดใช้ถุงพลาสติกร่วมกับเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน ประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อกว่า ๔๓ แห่งเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการขับเคลื่อนการงดแจกถุงพลาสติก โดยมี นายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีฯ นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ เข้าร่วมหารือในการประชุมฯ พร้อมร่วมเดินรณรงค์ในกิจกรรม 'Everyday Say No to Plastic Bags'ณ ตลาดนัดหลังกระทรวงการคลัง มอบถุงผ้าและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเชิญชวนให้ข้าราชการ พ่อค้าแม่ค้า และประชาชน ร่วมลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม รวมถึงมุ่งหวังให้ข้าราชการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนในการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ซ้ำได้

   รมว.ทส. กล่าวว่า การลดขยะพลาสติกไม่สามารถทำได้เพียงคนใดคนหนึ่ง แต่จำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติกอย่างจริงจัง ซึ่งจากการประชุมหารือในวันนี้ ห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ กว่า ๔๓ แห่ง จะงดการแจกถุงพลาสติกให้กับผู้มาซื้อสินค้า ดีเดย์ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ โดยมีเป้าหมายว่าในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประเทศไทยจะปลอดขยะพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single use) ทั้งนี้ รมว.ทส. ได้กล่าวทิ้งท้ายถึงประชาชนทุกคนว่า สิ่งสำคัญที่สุดในการลดปริมาณขยะ คือ ขอให้คนไทยทุกคนทิ้งขยะให้ลงถัง เพื่อไม่ให้เกิดขยะทั้งบนบกและในทะเล รวมถึงขอความร่วมมือในการลด ละ เลิก การใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single use) มาร่วมพกถุงผ้า กระเป๋ามาจับจ่ายใช้สอย ร่วมใช้บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ไปยังรุ่นลูกหลานต่อไป

   ที่ผ่านมา รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการเร่งรัดการดำเนินงานตาม Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๗๓ ที่มีเป้าหมาย คือการลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งภายในปี ๒๕๖๕ ด้วยการใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ร้อยละ๑๐๐ ภายในปี ๒๕๗๐ ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ขับเคลื่อนการลด ละ เลิก ใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single use) โดยได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคเอกชนจำนวน ๔๓ แห่ง เพื่องดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้วในวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันที่ ๔ ของทุกเดือน รวมทั้งเป็นจุดรับบริจาคถุงผ้าในโครงการ “บริจาคถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน” ซึ่ง ๑ ปีที่ผ่านมานับแต่เริ่มกิจกรรม (๒๑ ก.ค. ๖๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๒) สามารถลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วได้กว่า ๒,๐๐๐ ล้านใบ หรือประมาณ ๕,๗๕๕ ตันคิดเป็นมูลค่ากว่า ๔๐๐ ล้านบาท ตลอดจนสามารถรวบรวมถุงผ้าบริจาคให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ ไปแล้วกว่า ๘,๐๐๐ ใบ

 

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

 

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!