WORLD7

SME720 x 100tqm720

6566 SMEDBankธพว. ร่วมปฏิญาณตนต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น แสดงพลังรณรงค์เสริมสร้างวัฒนธรรมคุณธรรม สุจริต ธรรมาภิบาล และความโปร่งใสในการดำเนินงาน

          นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานกรรมการธนาคาร คณะกรรมการธนาคาร นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร และพนักงาน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ร่วมปฏิญาณตนต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อแสดงพลังรณรงค์ส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต ธรรมาภิบาล และความโปร่งใสในกลุ่มรัฐวิสาหกิจ อันนำไปสู่การรวมพลังเป็นเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายใต้ความร่วมมือในการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และสอดคล้องตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2563 พร้อมกล่าวปฏิญาณตนร่วมกันว่า “จะปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปในทางมิชอบ จะยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ จะปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน เพื่อสร้างความมั่นคง ยั่งยืน ของประประเทศไทยภายใต้ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตย์ทรงเป็นพระประมุข” 

          สำหรับการปฏิญาณตนในครั้งนี้ถือเป็นการให้คำมั่นว่า คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ ธพว. ทุกคน จะร่วมกันปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ในฐานะที่ ธพว. เป็นสถาบันการเงินของรัฐ ที่ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาการทุจริตซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของชาติที่มีผลกระทบต่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จัด ณ ชั้น 1 อาคารสำนักงานใหญ่ SME D Bank เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา


AO6566

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!