WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

4386 580x400

'APM เข้าพบและสวัสดีปีใหม่ บริษัท เจ.ดี. พูลส์ จำกัด'
    คุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ (ที่ 3 จากขวา) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดา ปีตะวรรณ (ที่ 2 จากซ้าย) ที่ปรึกษา บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาการเงินของ บริษัท เจ.ดี. พูลส์ จำกัด เข้าพบและสวัสดีปีใหม่ คุณธนูศักดิ์ พึ่งเดช กรรมการบริษัท (ที่ 4 จากซ้าย) และคุณรุ่งรัติ ศรีสุข (ที่ 3 จากซ้าย) ที่สำนักงาน บริษัท เจ.ดี. พูลส์ จำกัด จังหวัดภูเก็ต 
OO4386

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!