WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

4415 580x400

ประธานบอร์ด สคช. ลงนามสัญญาจ้าง ผอ. คนใหม่

        นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ลงนามในสัญญาจ้างนายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ในการเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) คนล่าสุดหลังจากผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการ และจัดการประชุมสัมมนา 'การกำหนดทิศทาง และ(ร่าง) ยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ' เป็นงานแรกหลังจากเข้าดำรงตำแหน่ง โดยมีคณะกรรมการบอร์ดร่วมงานประชุมในครั้งนี้และเป็นเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม

OO4415

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!