WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

1ae vice

BOI ขอเชิญร่วมสัมมนา เรื่อง ‘ยื่นขออนุญาต นำเข้าช่างฝีมือผ่านระบบ e-Service: Single windows Visa and Work Permit System ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด

    บีโอไอ พิษณุโลก ขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์เรื่อง ‘ยื่นขออนุญาต นำเข้าช่างฝีมือผ่านระบบ e-Service: Single windows Visa and Work Permit System ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด’ ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.30 น.

        กล่าวเปิดงานโดย... นางสาวนงเยาว์ ก่อการรวด ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7

ภายในงานพบกับ

- การบรรยายเรื่อง 'การให้บริการศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงานและการยื่นคำร้อง ผ่านระบบ Single Window Visa and Work Permit System โดย ผู้แทนศูนย์บริการลงทุน กลุ่มพิจารณาอนุญาตผู้ชำนาญการต่างประเทศ(บีโอไอ)

- การบรรยาย เรื่อง 'การให้บริการกฎระเบียบข้อปฏิบัติในการยื่นขอนำเข้าช่างฝีมือต่างชาติ' โดย ผู้แทนสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

- การบรรยาย เรื่อง 'กฏระเบียบและข้อปฏิบัติในการยื่นขอนำเข้าช่างฝีมือต่างชาติ และแนวทางการจัดระบบการขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าวในพื้นที่’ โดย ผู้แทนจัดหางานจังหวัดตาก

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSd9KrdEaP8.../viewform...

สอบถามข้อมูลโทร 0 5524 8111 และ 0 2553 8111 ต่อ 4701- 2 และ 4712

? phitsanulok@boi.go.th

 

? https://phitsanulok.boi.go.th

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C JGC 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

วิริยะ 720x100

hino2021

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!