WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

1BOI12

BOI ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ 'NeEC - Bioeconomy Northeastern Economic Corridor - Bioeconomy)'

     บีโอไอ ขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ (ZOOM Webinar) หัวข้อ NeEC - Bioeconomy Northeastern Economic Corridor - Bioeconomy)’ ในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 - 12.20 น.

กล่าวต้อนรับและเปิดการสัมมนา โดย

นางสุภาดา เครือเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (บีโอไอขอนแก่น)

Keynote Speech: 'NeEC – Bioeconomy - มุมมองภาคเอกชน' โดย

นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้า จังหวัดขอนแก่น

วิทยากรโดย

นายสุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุน ๑ (ผู้อำนวยการ ระดับสูง)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

บรรยายหัวข้อ 'การส่งเสริมการลงทุนภายใต้แนวคิด BCG'

นายบุญชัย ฉัตรประเทืองกุล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

บรรยายหัวข้อ “การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"

นายทักษ์ ศรีรัตโนภาส ผู้อำนวยการโครงการขอนแก่น อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์

บริษัท ขอนแก่น อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด (กลุ่มมิตรผล)

บรรยายหัวข้อ “ศักยภาพ โอกาส และการขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือในมุมมองนักลงทุน"

*สนใจลงทะเบียน คลิก >> https://shorturl.asia/XP59p

 

 Click Donate Support Web 

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100GC 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!