WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

1ABOI12

BOI ไฟเขียว! ส่งเสริมลงทุนกว่า 2 แสนล้าน หนุน 'ผลิตแบตเตอรี่-นิคมอัจฉริยะ' เดินหน้ารถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน

       นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมบอร์ดบีโอไอ ครั้งที่ 3/65 ได้เผยว่า โครงการต่าง ๆ มีความก้าวหน้าโดยลำดับ และพร้อมขับเคลื่อนการลงทุนใหม่ๆ ในประเทศไทย

      ทั้งนี้ การปรับปรุงประเภทกิจการ 'ผลิตรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่' นั้น ให้ดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลโดยเฉพาะการสร้าง’ห่วงโซ่การผลิต’ ในประเทศไทยให้มากที่สุด รวมถึงการสร้างระบบ ecosystem

      รัฐบาลกำลังเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในการผลิตรถไฟฟ้าพร้อมส่วนประกอบต่างๆ ในประเทศไทย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของต้นทุนการผลิตรถไฟฟ้า เช่น ตัวถัง มอเตอร์ แบตเตอรี่ฯลฯ เพื่อส่งเสริมให้คนใช้รถไฟฟ้าได้มากขึ้น รวมทั้งการพัฒนาสถานีบริการอัดประจุไฟฟ้าและการบริหารจัดการแบตเตอรี่อย่างเป็นระบบ

มติที่ประชุมบอร์ดบีโอไอที่สำคัญมีดังนี้

- อนุมัติส่งเสริมการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ รวมมูลค่า 209,478 ล้านบาท

- เห็นชอบเพิ่มสิทธิประโยชน์เพื่อจูงใจให้เกิดการลงทุนผลิตแบตเตอรี่ยานพาหนะไฟฟ้า (EV) ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตแบตเตอรี่ระดับเซลล์ (BATTERY CELL) ระดับโมดูล (BATTERY MODULE) และกิจการผลิตแบตเตอรี่ที่มีความจุสูง (HIGH ENERGY DENSITY BATTERY) 

- เห็นชอบปรับปรุงหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุนกิจการนิคมหรือเขตอุสาหกรรมอัจฉริยะ โดยต้องจัดให้มีบริการระบบอัจฉริยะ 5 ด้าน ได้แก่ Smart Facilities, Smart IT, Smart Energy, Smart Economy และบริการระบบอัจฉริยะด้านอื่น ๆ อย่างน้อยอีก 1 ใน 3 ด้าน ดังนี้ Smart Good Corporate Governance, Smart Living และ Smart Workforce 

อ่านเพิ่มเติม คลิก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/55647

#ไทยคู่ฟ้า #ร่วมต้านโควิด19

 

 Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!