WORLD7

smed ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

1ABARMY

กองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๓ และพิธีเปิดนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติ พิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

       ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมี พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน ณ อาคารศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย จังหวัดปทุมธานี

        การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพิทักษ์รักษา ตลอดจนเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นการร่วมสืบสานการพัฒนาแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นการดำเนินการตามพระราโชบาย ‘สืบสาน รักษา และต่อยอด’ ของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยการส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดการส่งผลงานในการดำเนินชีวิตตามแนวทางพระราชดำริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ โดยมีการจัดประกวดผลงาน จำนวน ๖ ประเภท แต่เนื่องจากในปี ๒๕๖๓ เกิดสถานการณ์ภัยพิบัติที่เรียกว่าโรคระบาด โรคอุบัติใหม่เกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลก ซึ่งส่งผลกระทบต่อทุกมิติของประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิตในรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า New Normal ดังนั้น จึงมีการปรับปรุงประเภทการประกวดให้เหมาะสม โดยการลดประเภทที่มีการรวมกลุ่ม/ชุมชน คงเหลือ ๓ ประเภท มีผลการตัดสินการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๓ ดังนี้

                ประเภทที่ ๑ หน่วยงานต้นแบบที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการปฏิบัติงาน

                - ชนะเลิศ ได้แก่ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๕๖ สำนักงานพัฒนาภาค ๕ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จังหวัดอุบลราชธานี

                ประเภทที่ ๒ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยทหารหรือตำรวจ

                - ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทย จังหวัดสกลนคร

                ประเภทที่ ๓ ครอบครัวข้าราชการที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปดำเนินชีวิต

                - ชนะเลิศ ได้แก่ ร้อยตรี ทรงพล ด้วงภู่ กองพันทหารม้าที่ ๙ กองพลทหารราบที่ ๔ จังหวัดพิษณุโลก

      ทั้งนี้ มีการแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์ของผู้รับรางวัลการประกวดผลงานฯ การจำหน่ายสินค้าการเกษตรในราคาย่อมเยา โดรนเพื่อการเกษตร การปลูกผักปลอดสารพิษ การปลูกผักโดยแสง LED

      การใช้พลังงานทางเลือก โซล่าเซล กังหันลม เพื่อการเกษตร และกิจกรรมทางการเกษตรตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่

      นอกจากการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้ง ๓ ประเภทแล้ว กองบัญชาการกองทัพไทย โดยศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง ได้จัดพิธีเปิดส่วนจัดแสดงนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ปรับปรุงใหม่ ให้มีมิติ มีความทันสมัย สร้างความดึงดูดใจ ซึ่งผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงและเข้าใจเนื้อหาต่างๆ ได้ง่ายโดยละเอียดด้วยตนเอง อันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับขัตติยวงศ์ พระปรีชาสามารถ พระราชกรณียกิจ หลักในการทรงงาน รวมถึงบทบาททหารพระราชา

      การจัดงานในครั้งนี้ นอกจากเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพิทักษ์รักษา ตลอดจนเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์แล้ว ยังเป็นการเชิดชูหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งประชาชนทั่วไป ที่ได้น้อมนำแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดำเนินชีวิตจนประสบความสำเร็จ อย่างเป็นรูปธรรม สามารถเป็นต้นแบบในการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดี และนับเป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษาและสังคมอย่างยั่งยืน

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!