WORLD7

smed ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

18จน

ปีติ'พระเทพฯ'เสด็จอำลาราชการทหาร'รร.จปร.'จัดสวนสนาม เทิดพระเกียรติยศสูงสุด

         'พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี' เสด็จฯร.ร.นายร้อยจปร. ทรงเป็นประธานในพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการ ของนายทหารชั้นนายพล 332 นาย และให้นักเรียนนายร้อย ผู้แทนลูกศิษย์นักเรียนเตรียมทหารตั้งแต่รุ่น 18 จนถึงปัจจุบันร่วมถวายราชสดุดี ด้านกองทัพบกจัดสวนสนามถวายเพื่อเฉลิมพระเกียรติยศสูงสุด น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อกองทัพบกและร.ร.นายร้อยจปร.ตลอดระยะเวลา 35 ปีที่ทรงรับราชการ ขณะเดียวกันพระราชทานพระราโชวาทว่าทรงปลื้มปีติใจที่ได้เห็นลูกศิษย์แต่ละรุ่น เจริญเติบโตและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน สร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม

วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 ปีที่ 25 ฉบับที่ 9072 ข่าวสดรายวัน

ทหารกองเกียรติยศ สวนสนามเทิดพระเกียรติยศสูงสุด น้อมถวายพล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการนายทหารชั้นนายพล ปี 2558 ที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เมื่อวันที่ 29 ก.ย.

      เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 29 ก.ย. พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินยังโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก ทรงเป็นประธานในพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการ ทหารของนายทหารชั้นนายพล ปี 2558 จำนวน 332 นาย โดยทรงวางพานพุ่มและจุดธูปเทียน เครื่องทองน้อย ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว ณ ศาลาวงกลม โดยมีพล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รมช.กลาโหม และผบ.ทบ. พล.อ. ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงานและปลัดกระทรวง กลาโหม พล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร ผบ.สส. ตลอดจนคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ เฝ้าฯ รับเสด็จ

      จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินเข้าห้องประชุม โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทอดพระ เนตรการฉายสไลด์มัลติวิชั่น พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติตั้งแต่ทรงเข้ารับราชการเป็นอาจารย์ในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2523 เป็นอาจารย์ประจำกองวิชากฎหมายและสังคม ศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยช่วงแรก ทรงสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทย สังคมวิทยา พร้อมปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในงานบริหาร งานการสอน และงานวิชาการอื่นๆ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะ "ทูลกระหม่อมอาจารย์" ของนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลากว่า 35 ปี ทรงทุ่มเทเวลาให้กับการทรงงานอย่างจริงจัง ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะฝึกให้นักเรียนนายร้อยรู้จักคิด รู้จักตัวเอง คือ ให้รู้ว่าเราเป็นใคร มาจากที่ใด และกำลังจะไป ทางไหน

     ทั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบรรยายที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครั้งสุดท้าย ในรายวิชาไทยศึกษา แก่นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ก.ย.

      จากนั้น นักเรียนนายร้อยกล่าวถวายอาเศียรวาทราชสดุดี ผู้แทนลูกศิษย์ตั้งแต่นักเรียนเตรียมทหารรุ่น 18 จนถึงปัจจุบัน ถวายราชสดุดี ตามด้วยการกล่าวคำถวายราชสดุดีของผบ.ทบ.ว่า การปฏิบัติพระราชกรณียกิจในราชการตั้งแต่ปี 2523 ตราบจนเกษียณอายุราชการนั้น ทรงเป็นต้นแบบของแม่พิมพ์อันประเสริฐที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้กับศิษย์ ที่นอกจากจะเป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิตและการประกอบวิชาชีพแล้ว ยังเป็นการปลูกฝังให้เกิดความรู้และเข้าใจในประวัติศาสตร์ความเป็นชาติ อันจะนำไปสู่ความรับผิดชอบ ความมีอุดมการณ์ และความรักหวงแหนในชาติบ้านเมือง ซึ่งจะขอน้อมนำแนวทางการทรงงานไปเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติเพื่อประโยชน์อันถาวรของประชาชนและประเทศชาติต่อไป

     ต่อมา พล.อ.อุดมเดช ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายของที่ระลึก ประกอบด้วย ใบประกาศเกียรติคุณของกองทัพบก หนังสือที่ระลึกของกองทัพบก ของที่ระลึกจากเหล่าทหารราบ และกระบี่สั้นนักเรียนนายร้อย

จากนั้นเวลา 10.00 น. พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯประทับพลับพลาพิธีสวนสนามเทิดพระเกียรติ บริเวณลานกองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

     พล.อ.อุดมเดชกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานสวนสนามเทิดพระเกียรติว่า พิธีสวนสนามเทิดพระเกียรติและเทิดเกียรติในวันนี้ กองทัพบกจัดถวาย เพื่อเฉลิมพระเกียรติยศสูงสุด เป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ใต้ฝ่าละอองพระบาททรงมีต่อกองทัพบกและโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตลอดระยะเวลา 35 ปีที่ทรงรับราชการและเพื่อเป็นการแสดงกตเวทิตา ตอบแทนคุณความดี เชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจให้กับนายทหารชั้นนายพลที่จะครบเกษียณอายุราชการและลาออกก่อนครบเกษียณอายุราชการ ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่มาด้วยความวิริยะ อุตสาหะ มาตลอดชีวิตราชการทหาร

      ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระราชานุญาตกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาท พระราชทาน พระราโชวาท

       พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโช วาทแก่ผู้มาร่วมพิธีว่า "ขอขอบใจท่านทั้งหลาย ในวาระที่จะเกษียณอายุราชการ ความปรารถนาดีของท่านทั้งหลายที่แสดงต่อข้าพเจ้า มีคุณค่าสูงส่ง ทำให้ข้าพเจ้าซาบซึ้งใจและ จะจำไว้ไม่ลืมเลือน การที่ข้าพเจ้าเข้ามา รับราชการ เป็นอาจารย์ที่โรงเรียนนายร้อย พระจุลจอมเกล้า เกิดจากความมีใจรักที่จะเพิ่มพูนความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ให้บุคคลอื่น และปรารถนาจะสร้างสรรค์สิ่งอันเป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ในฐานะที่เป็นพลเมืองไทยคนหนึ่ง

      ข้าพเจ้าจึงมีความภูมิใจที่ได้มีส่วนในการพัฒนา สติปัญญา และวิสัยทัศน์ให้กับนักเรียนนายร้อย ผู้ที่จะเป็นอนาคตของกองทัพบกและชาติบ้านเมืองต่อไป ซึ่งหมายถึงการได้ร่วมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กองทัพบก สถาบันอันเป็นเสาหลักด้านความมั่นคงของชาติ ที่มีภาระหน้าที่อันสำคัญในการสร้างเสริมความมั่นคง ความปลอดภัยของชาติ และความสงบสุขของสังคม

      นับตั้งแต่ข้าพเจ้ารับราชการจนถึงปัจจุบันนี้ ข้าพเจ้าปลื้มปีติใจที่ได้เห็นลูกศิษย์แต่ละรุ่น เจริญเติบโตและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน สร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมในฐานะที่เป็นทหารและประชาชนชาวไทย จึงขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนทำหน้าที่ของตนให้บรรลุผลและขอให้ช่วยผดุงเกียรติของสถานศึกษาแห่งนี้และรักษาเกียรติของตนไว้ให้มั่นคง ทั้งมีความสำนึกในคุณแผ่นดิน สุจริตใจปฏิบัติภารกิจน้อยใหญ่ให้ผสานสอดคล้อง เกื้อกูลกัน โดยยึดถือเอกราช อธิปไตยของชาติ และประโยชน์สุขอันยั่งยืนของประชาชนเป็นจุดหมายสูงสุด

       ข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้อวยพรให้ทุกท่านที่มาร่วมพิธีมีแต่ความสุขสวัสดี เจริญด้วยจตุรพิธพรชัยโดยทั่วกัน"

      ต่อจากนั้น พล.ต.ศรีศักดิ์ พูนประสิทธิ์ ผบ.พล.ร.2 รอ. ทำหน้าที่ผู้บัญชาการกองผสม จำนวน 3 กรมสนาม ประกอบด้วย กรมสวนสนามที่ 1 จำนวน 3 กองพัน กรมสวนสนามที่ 2 จำนวน 3 กองพัน และกรมสวนสนามที่ 3 จำนวน 4 กองพัน รวม 10 กองพันสวนสนาม ประกอบด้วยขบวนจักรยานยนต์ทางยุทธวิธีจากร.21 รอ. ขบวนวงดุริยางค์กองทัพบก ขบวนกองบังคับการกองผสม ขบวนหมู่ธงตราสัญลักษณ์ 60 พรรษา ขบวนหมู่ธงสีของกองทัพบก ขบวนสวนสนามของกรมสวนสนามที่ 1-3 ขบวนกองทหารม้าเกียรติยศถือธงตราสัญลักษณ์ 60 พรรษา ขบวนอากาศยานเฮลิคอปเตอร์แบบต่างๆ จำนวน 12 ลำ ขบวนอากาศยานประเภทปีกติดลำตัว ทำการบินปล่อยควันสีลายธงชาติไทย จำนวน 3 ลำ ทั้งนี้กำลังพลสวนสนามร่วมขับร้องเพลง "พระเทพแห่งไทย" ท่ามกลางเหล่าทหารร่วมเปล่งเสียงทรงพระเจริญ อย่างกึกก้อง

      ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านั้นเวลา 08.15 น. นายทหารชั้นนายพลอาวุโส อัตราจอมพลที่จะเกษียณอายุราชการปีนี้ 10 นาย ประกอบด้วย พล.อ.ศิริชัย พล.อ.วรพงษ์ พล.อ.อุดมเดช พล.อ.ภูดิศ ทัตติยโชติ (พล.อ. ชาตรี ทัตติ) จเรทหารทั่วไป พล.อ.ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ รองปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.วิชิต ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์และรองผบ.ทบ. พล.อ.ม.ล. ประสพชัย เกษมสันต์ ประธานคณะที่ปรึกษาพิเศษกระทรวงกลาโหม พล.อ.อักษรา เกิดผล ประธานคณะที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก ร่วมวางพานพุ่มและจุดธูปเทียน เครื่องทองน้อย ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ก่อนเข้าร่วมพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการของนายทหารชั้นนายพลพร้อมมอบของที่ระลึก ในช่วงบ่ายที่ห้องประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

       สำหรับพล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รมว.ยุติธรรมและรองผบ.สส. ติดภารกิจเดินทางไปต่างประเทศ จึงไม่ได้มาร่วมพิธีนี้

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!