WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

1 1มันแกวบรบือ

พาณิชย์เดินหน้าขึ้นทะเบียน GI ใหม่ 'มันแกวบรบือ' ของดีจังหวัดมหาสารคามสร้างรายได้ให้เกษตรกรในชุมชน 128 ล้านบาท/ปี

          พาณิชย์ ขึ้นทะเบียน GI ใหม่ 'มันแกวบรบือ' ของดีจังหวัดมหาสารคาม มั่นใจช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าชุมชน นำรายได้ให้จังหวัดมหาสารคามกว่า 128 ล้านบาท/ปี เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคโดยการส่งเสริมการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพสินค้า GI

     นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “รัฐบาลตระหนักและให้ความสำคัญกับการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร เพื่อสร้างรายได้กับให้เกษตรกรและชุมชน กระทรวงพาณิชย์โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา จึงได้ส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นหรือเกษตรกรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ซึ่งเป็นสินค้าที่เชื่อมโยงกับแหล่งภูมิศาสตร์ในแต่ละพื้นที่ ส่งผลให้สินค้า GIมีความแตกต่างเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว อันนำมาสู่การสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าชุมชนอย่างยั่งยืน”

      ล่าสุด กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา จึงได้เดินหน้าเร่งคุ้มครองสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพเฉพาะตัว โดยการคุ้มครอง GI ในสินค้าเกษตร ‘มันแกวบรบือ’ จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นมันแกวคุณภาพ รสชาติหวานและมัน ผลแป้น เนื้อมีสีขาว อวบใหญ่ เปลือกบางสีน้ำตาลอ่อนลอกออกจากเนื้อได้ง่าย เส้นใยในเนื้อมาก ปริมาณของน้ำในเนื้อมาก รสสัมผัสกรอบ ปลูกและผลิตในเขตพื้นที่อำเภอบรบือและอำเภอกุดรัง ของจังหวัดมหาสารคาม สร้างรายได้ให้เกษตรกรในจังหวัดมหาสารคามกว่า 128 ล้านบาท/ปี

      นายสินิตย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “นอกจากนี้ ยังได้มอบกรมทรัพย์สินทางปัญญา เร่งเฟ้นหาสินค้าเกษตรของไทยที่มีคุณภาพและศักยภาพเพื่อผลักดันเข้าสู่ระบบการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนจัดทำระบบควบคุมคุณภาพสินค้า GI เพื่อรักษาคุณภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ตลอดจนส่งเสริมการตลาดทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้สินค้า GI ไทยเป็นที่รู้จักในวงกว้างและสร้างรายได้สู่ชุมชนสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

      ทั้งนี้ สำหรับชุมชนใดที่สนใจนำสินค้าชุมชนมาขึ้นทะเบียน GI สามารถขอรับคำปรึกษาเพื่อยื่นคำขอขึ้นทะเบียน GI ได้ที่ศูนย์บริการประชาชน ชั้น 3 กรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือสายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร 1368”

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!