WORLD7

smed ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

1aaaDMEA

MEA เดินหน้ามาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบ COVID-19 เพิ่มเติมตามนโยบายรัฐบาล

     ตามที่ คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบแนวทางการดำเนินการมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม ตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 นั้น การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ พร้อมตอบสนองนโยบายรัฐบาล โดยการดำเนินมาตรการดังกล่าวจะเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยจำนวนประมาณ 22 ล้านราย เป็นวงเงินประมาณ 23,668 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) มีรายละเอียด ดังนี้

  1.        สำหรับ ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน (ประเภทที่ 1.1 หรือ 1.1.1) ให้ใช้ไฟฟ้าฟรี เป็นเวลา 3 เดือน ในรอบการใช้ไฟฟ้าเดือน มีนาคม ถึง พฤษภาคม 2563 หากใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยภายใน 3 เดือนดังกล่าวจะไม่ถูกจัดอยู่ในประเภทที่ 1.2 หรือ 1.1.2
  2. สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยต่อเดือน (ประเภทที่ 1.2 – 1.3 หรือประเภทที่1.1.2-1.1.3) ให้จ่ายค่าไฟฟ้ารายเดือนสำหรับรอบการใช้ไฟฟ้าเดือน มีนาคม ถึงพฤษภาคม 2563 โดยใช้หน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นฐานในการอ้างอิง ดังนี้

    2.1 หากการใช้ไฟฟ้ารายเดือนน้อยกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ให้จ่ายค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริงในเดือนนั้น ๆ  

   2.2 หากการใช้ไฟฟ้ารายเดือนมากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนกุมภาพันธ์ 2563 แต่ไม่ถึง 800 หน่วย ให้จ่ายค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนกุมภาพันธ์ 2563  

   2.3 หากการใช้ไฟฟ้ารายเดือนมากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และมากกว่า 800 หน่วย แต่ไม่ถึง 3,000 หน่วย ให้จ่ายค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนกุมภาพันธ์ 2563 บวกด้วยค่าไฟฟ้าสำหรับหน่วยที่มากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าไฟฟ้าจริง 

   2.4 หากการใช้ไฟฟ้ารายเดือนมากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และมากกว่า 3,000 หน่วย ให้จ่ายค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนกุมภาพันธ์ 2563 บวกด้วยค่าไฟฟ้าสำหรับหน่วยที่มากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ในอัตราร้อยละ 70 ของค่าไฟฟ้าจริง

    เพื่อการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน MEA จะคืนเงินด้วยวิธีการหักจากค่าไฟฟ้าของแต่ละเดือน โดยผู้ที่ชำระค่าไฟไปแล้ว จะมีการหักคืนให้ในบิลค่าไฟฟ้ารอบถัดไป นอกจากนี้ มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าอื่น ๆ ที่ผ่านมา จะยังคงอยู่ เช่น การลดค่าไฟฟ้าร้อยละ 3 ก็จะถูกคำนวนหลังจากมีการลดจากมาตรการอื่น ๆ ทั้งหมดแล้ว รวมถึงมาตรการผ่อนผันการเก็บค่าไฟฟ้าอัตราขั้นต่ำ และขยายเวลาชำระค่าไฟฟ้า 6 เดือนกับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆ โดยสามารถดูรายละเอียดมาตรการเดิมได้ที่ https://www.mea.or.th/content/detail/87/5317

     หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของ MEA ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line@ : @meathailand, Twitter : @mea_news, หรือ MEA Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!