WORLD7

smed ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

MEA logo

MEA ตอบสนองนโยบายนำส่งรายได้คืนรัฐ 13,580 ล้านบาท พร้อมนำงบพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศเพื่อประชาชน

     จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้น ส่งผลให้รัฐบาลต้องแก้ปัญหาทั้งในด้านสาธารณสุข ตลอดจนระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยนั้น การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่รับผิดชอบด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนบุทรี และสมุทรปราการ โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินมาตรการเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าตามนโยบายรัฐบาลอย่างเคร่งครัด ตามมติคณะรัฐมนตรี ครม. วันที่ 17 มีนาคม 2563 เช่น 6 มาตรการแรกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ภายใต้งบประมาณ 13,580 ล้านบาท

     มาตรการยกเว้นการเก็บค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านที่อยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่วย และลดค่าไฟฟ้า 3% ตลอดจนมาตรการล่าสุด ตามมติ ครม. วันที่ 21 เมษายน 2563 มีมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติม สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 1.1 ใช้ไฟฟ้าฟรี 3 เดือน และ ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 1.2 และ 1.3 ให้ส่วนลดค่าไฟตามอัตราที่ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) กำหนด

      อย่างไรก็ตาม นอกจากการดำเนินมาตรการที่มุ่งหวังให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลือในช่วงวิกฤตแล้ว ในสถานการณ์ปกติ MEA เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีหน้าที่ในการส่งรายได้ให้กับรัฐบาลผ่านกระทรวงการคลังเพื่อนำไปพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ ขณะเดียวกัน MEA ยังคงมีภารกิจในการบริหารจัดการระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับประชาชนได้ใช้พลังงานที่มีความเพียงพอ มั่นคง ปลอดภัย ต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งมีความจำเป็นต้องมีการการพัฒนา และบำรุงรักษาอุปกรณ์จำหน่ายไฟฟ้า ตลอดจนการดำเนินงานโครงการขนาดใหญ่ต่างๆ เช่น การเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน การสร้างสถานีไฟฟ้ารองรับโครงการรถไฟฟ้าในเส้นทางต่างๆ รวมถึงการพัฒนาระบบไฟฟ้าไปสู่ระบบ Smart Grid โดยทั้งหมดนี้ล้วนเกิดจากปัจจัยการลงทุนอย่างต่อเนื่องจากรายได้ค่าไฟฟ้าที่คงเหลือจากการส่งคืนให้กับกระทรวงการคลัง

      สำหรับ การปรับเปลี่ยน Smart meter หรือเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าอัจฉริยะ ที่จะช่วยให้การบันทึกหน่วยไฟฟ้าทำได้ผ่านระบบดิจิทัลนั้น ถือเป็นโครงการหนึ่งภายใต้โครงการวางระบบ Smart Metro Grid ที่ MEA ได้ให้ความสำคัญเนื่องจากเป็นเทคโนโลยีในการรับส่งข้อมูลและสถานะของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบได้แบบสองทาง (two-way communication) มีคุณสมบัติทั้งในการ monitor และแสดงผลได้ทันที (real time) เป็นประโยชน์ทั้งในด้านการหาสาเหตุของปัญหาเมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้อง และการวิเคราะห์พื้นที่ที่มีระบบไฟฟ้าขัดข้อง เพื่อวางแผนและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว แต่เนื่องด้วยจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ประเภท 1 และกิจการขนาดเล็ก ประเภท 2 นั้น มีจำนวนมากกว่า 3.9 ล้านราย จึงทำให้การเปลี่ยนอุปกรณ์ Smart Meter ต้องใช้งบประมาณที่สูงมาก ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้เจ้าหน้าที่จดหน่วยแล้ว ยังคงมีอัตราส่วนการใช้งบประมาณที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ด้วยเหตุนี้MEA จึงมีทิศทางดำเนินโครงการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งล่าสุดในปี 2563 ยังคงมีแผนที่จะติดตั้ง Smart Meter เป็นจำนวน 33,265 ก่อนที่จะดำเนินการขยายจำนวนเพิ่มมากขึ้นจนครอบคลุมทั้งพื้นที่ให้บริการของ MEA

       ขณะที่ประเด็นคำถามที่ประชาชนสงสัยในเรื่องการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าของ MEA ส่งผลให้มีการคิดค่าไฟฟ้าของเดือน เมษายน 2563 ในอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นกว่าปกตินั้น MEA ยืนยันว่า การคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ไม่ส่งผลต่อการคิดอัตราค่าไฟฟ้า เนื่องจาก MEA ได้ดำเนินการคิดอัตราค่าไฟฟ้าเป็นไปตามข้อกำหนดของ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. ส่วนเงินประกันการใช้ไฟฟ้านั้นเป็นเงินที่ MEA แยกจัดเก็บในบัญชีธนาคารเฉพาะ ไม่รวมกับรายได้ โดยที่ผ่านมายังนำดอกผลไปใช้ในการช่วยเหลือสังคม และยังนำเงินส่วนดอกผลยังคงส่งคืนผ่านการหักค่าไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าตามข้อกำหนดของ กกพ. รวมถึงเมื่อมีมาตรการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า MEA จะคำนวณดอกผลจนถึงวันที่มีการลงทะเบียนขอคืนเงินประกัน เพื่อส่งคืนดอกผลให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด

    การดำเนินภารกิจด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ MEA นอกจากการจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า และการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลแล้ว MEA ยังคงมีหน้าที่ในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมในด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อให้เกิดการพัฒนาและรองรับเทคโนโลยีต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทำให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และสร้างความสุขให้กับวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่เมืองมหานครทุกคน

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!