WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

1aaaDรวมพลังต้าน

กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ องค์กรด้านพลังงาน สนับสนุนอุปกรณ์ด้านการแพทย์ รวมพลังต้าน Covid-19

            กระทรวงพลังงานเล็งเห็นความสำคัญของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งถือเป็นแนวหน้าในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ซึ่งปัญหาความเดือดร้อนต่อประชาชนและประเทศชาติ กระทรวงพลังงานจึงได้ประสานความร่วมมือองค์กรด้านพลังงานต่างๆ ในการร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมพลังให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขของไทย โดยมีการให้การช่วยเหลือและสนับสนุนที่สำคัญ ได้แก่

     1.การปลดล็อกเอทานอลมาผลิตเจลล้างมือ - กระทรวงพลังงานได้ส่งหนังสือลงวันที่ 13 มีนาคม 2563 ไปยังกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลังเพื่อแจ้งให้พิจารณาอนุญาตนำเอทานอลไปผลิตเจลล้างมือได้ โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากกระทรวงพลังงาน เนื่องจากกระทรวงพลังงานได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นสถานการณ์เร่งด่วน และมีปริมาณเอทานอลสำรองเพียงพอในการใช้ในภาคพลังงานและเพียงพอสำหรับผลิตเจลล้างมือได้ โดยขอให้กรมสรรพสามิตมีการรายงานสรุปปริมาณที่อนุญาต เพื่อ กระทรวงพลังงานจะได้ติดตามสถานการณ์การผลิตเอทานอลให้สมดุลต่อไป

 1. การมอบหน้ากากอนามัยเพื่อลดการแพร่ระบาด – องค์กรด้านพลังงานได้มีการมอบหน้ากากอนามัยให้แก่องค์กรและสถาบันทางการแพทย์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 รวมแล้วกว่า 45,200 ชิ้น
 2. สนับสนุนแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค – ได้มีการมอบแอลกอฮอล์เกรดคุณภาพสูงสำหรับใช้ในทางการแพทย์รวมแล้วกว่า 20,000 ลิตร
 3. แจกเจลล้างมือแก่ประชาชน - ได้มีการแจกเจลล้างมือแก่ประชาชน ในชุมชนและสถานีบริการน้ำมันต่างๆ รวมกว่า 1.1 ล้านหลอด
 4. มอบชุด PPE ให้บุคลากรทางการแพทย์ - ได้มีการมอบเสื้อกาวน์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ รวมแล้วกว่า 40,000 ชุด
 5. เตรียมผลิตชุดตรวจ Covid-19 – จากความสำเร็จของนักวิจัยไทย โดยVISTEC-ศิริราช-ปตท.-SCB ร่วมวิจัยชุดตรวจ COVID-19 ได้สำเร็จโดย สามารถวัดผลได้รวดเร็วภายใน 45 นาที (วิธีปัจจุบัน 4-6 ชั่วโมง) ชุดตรวจสามารถขยายกำลังการผลิตได้ โดยภาคเอกชนด้านพลังงานและหน่วยงานต่างๆ กำลังร่วมระดมทุนช่วยสนับสนุนการผลิตเพื่อช่วยเหลือประชาชน
 6. มอบเครื่องวัดอุณหภูมิและเครื่องฟอกอากาศ – มีการสนับสนุนสถานพยาบาลต่างๆ โดยการมอบอุปกรณ์เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด จำนวน 1,000 ชุด และเครื่องกรองอากาศ ที่สามารถฆ่าไวรัสได้อีก 500 ชุด
 7. สนับสนุนงบประมาณสำหรับจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ – มีการมอบเงินสนับสนุนโรงพยาบาลเพื่อใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นในการต่อสู้กับไวรัส Covid-19 ให้แก่โรงยาบาล รวมประมาณ 2 ล้านบาท
 8. สอนทำหน้ากากอนามัย - โดยองค์กรด้านพลังงานได้มีการสนับสนุนด้านวิทยากรในการสอนการทำหน้ากากอนามัยแก่สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เพื่อส่งเสริมการป้องกันตนเองจากไวรัส COVID-19

               นอกจากนี้ กระทรวงพลังงานและหน่วยงานองค์กรด้านพลังงานยังได้มีส่วนสนับสนุนช่วยเหลือหน่วยงานทางการแพทย์และสาธารณสุขรวมถึงประชาชนทั่วไปในการต่อสู้กับปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จนกว่าปัญหาต่างๆ จะคลี่คลาย

               #มาตรการด้านพลังงานรับมือผลกระทบโควิด19 #สนับสนุนอุปกรณ์ด้านการแพทย์ #พลังงานเพื่อทุกคน #En

 

กระทรวงพลังงานให้ความสำคัญในมาตรการด้านพลังงาน รับมือผลกระทบ COVID-19

     กระทรวงพลังงานให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากผลกระทบของไวรัส Covid-19 จึงได้มีการออกมาตรการด้านพลังงานรับมือผลกระทบดังกล่าวเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน โดยมีมาตรการที่สำคัญ ได้แก่

 1. การคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า - ดูแลผู้ใช้ไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก จำนวน 21.5 ล้านราย ซึ่งได้เปิดให้ผู้ใช้ไฟฟ้าลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคมที่ผ่านมา และจะทยอยจ่ายคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ผ่านเกณฑ์ถูกต้อง ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคมนี้เป็นต้นไป
 2.      ดูแลอัตราค่าไฟฟ้า - โดยตรึงอัตราค่าเอฟที เดือนพฤษภาคม 2563 ในอัตรา -11.60 สตางค์ต่อหน่วย หรือ ลดลง 11.60 สตางค์ต่อหน่วย จากค่าไฟฟ้าฐาน คิดเป็นวงเงินประมาณ 4,534 ล้านบาท
 3.      การไฟฟ้าขยายระยะเวลาการชำระค่าไฟฟ้า - เป็นมาตรการสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการเฉพาะอย่าง (ธุรกิจโรงแรม และกิจการให้เช่าพักอาศัย) ตลอดจนไม่คิดค่าปรับ (ดอกเบี้ย) ตลอดระยะเวลาการผ่อนผัน โดยไม่มีการงดจ่ายไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว และผ่อนผันได้ไม่เกิน 6 เดือนของแต่ละรอบบิล ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2563 โดยผู้ใช้ไฟฟ้าต้องแจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าในพื้นที่
 4. การไฟฟ้าลดค่าไฟฟ้า - โดยมีการลดค่าไฟฟ้าในอัตราร้อยละ 3 ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท เป็นระยะเวลา 3 เดือน (เมษายน – มิถุนายน 2563) โดยรายละเอียดส่วนลดจะปรากฏในบิลที่ผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับ
 5. ปรับลดราคาขายปลีก LPG -เป็นมาตรการดูแลประชาชนภาคครัวเรือน โดยการปรับลดราคาขายปลีกก๊าซหุงต้ม LPG ลง 45 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม เป็นระยะเวลา 3 เดือน
 6. ลดราคาขายปลีก NGV –เป็นมาตรการปรับลดราคาขายปลีกก๊าซ NGV สำหรับรถโดยสารสาธารณะ ลง 3 บาท/กิโลกรัม เหลือ 10.62 บาท/กิโลกรัม เป็นระยะเวลา 3 เดือน และตรึงราคา NGV สำหรับรถทั่วไปต่อเนื่องไปอีก 5 เดือน

#มาตรการด้านพลังงานรับมือผลกระทบโควิด19 #พลังงานเพื่อทุกคน #EnergyForAll #มีพลังงานมีความสุข #กระทรวงพลังงาน #MinistryofEnergy #MoEN

******************************************

 

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!