WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

5764 PRECISE

พรีไซซหนุนอุตสาหกรรมสีเขียว ตั้งเป้า

โรงไฟฟ้าชีวมวลแม่หัวกระทีง’ พลังงานสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

          บริษัท สงขลา ไบโอเพาเวอร์ จำกัด ภายใต้สายธุรกิจ Renewable Energy ในเครือบริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PRECISE ผู้นำด้านการพัฒนาไฟฟ้าและพลังงานอย่างครบวงจร ภายใต้ธรรมาภิบาลและความเป็นมืออาชีพ  ได้รับรางวัลจากโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว หรือโครงการกรีน อินดัสทรี (Green Industry) ประจำปี 2564 จากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยผ่านการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับที่ 2 (Green Activities) ปฏิบัติการสีเขียว ด้วยการดำเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้สำเร็จตามความมุ่งมั่นที่ตั้งใจไว้ ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน

          นาย ธีรวัฒน์ พรพงษ์สุริยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท สงขลา ไบโอเพาเวอร์ จำกัด เปิดเผยว่า โรงไฟฟ้าแห่งนี้ชุมชนในพื้นที่เรียกว่าโรงไฟฟ้าชีวมวลแม่หัวกระทีงตามชื่อหมู่บ้านของที่ตั้งใน ตำบลขุนตัดหวาย อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา  ซึ่งมีกำลังการผลิตไฟฟ้าอยู่ที่ 9.9 เมกะวัตต์ โดยใช้เศษไม้ยางพาราเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activities) ซึ่งจัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม ภายใต้แผนการขับเคลื่อนสู่อุตสาหกรรมสีเขียวเต็มรูปแบบ ที่มีความตระหนักอย่างยิ่งที่จะลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมกระบวนการผลิตไฟฟ้าและกิจกรรมต่างๆ โดยมีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีครอบคลุมด้าน ดิน น้ำ อากาศ เสียง ตลอดจนสุขภาพชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้าอย่างยั่งยืน และมีความตระหนักในการปรับปรุงการจัดการสิ่งแวดล้อม การป้องกันมลภาวะในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง  จากความร่วมมือร่วมใจกันของทุกคนในองค์กรทำให้การดำเนินกิจกรรมภายในโรงไฟฟ้าอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งโครงการ Blue Zone” ที่มีเป้าหมายช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 10% จากกิจกรรม “Move Naturally” ที่เปลี่ยนวิถีการเดินทางด้วยรถจักรยานแทนการใช้รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ ทั้งยังส่งเสริมสุขภาพพนักงานไปในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีโครงการลดการใช้พลาสติกที่ส่งผลให้มีขยะพลาสติกลดลง มีการคัดแยกและบริหารจัดการขยะได้ดีขึ้น รวมถึงการขยายผลจากภายในโรงไฟฟ้าไปสู่ร้านค้าใกล้เคียง จนกลายเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมขององค์กรที่สร้างผลประโยชน์สะท้อนความยั่งยืนออกสู่ชุมชนโดยรอบได้อย่างเป็นรูปธรรม

          “การพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมสีเขียวนั้นต้องอาศัยความมุ่งมั่นและตั้งใจอย่างแท้จริง ที่ต้องก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย ทั้งผู้ประกอบการ พนักงาน ชุมชนหรือสังคม และระบบนิเวศ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โรงไฟฟ้าชีวมวลแม่หัวกระทีง มุ่งเน้นการผลิตพลังงานสีเขียว สร้างพลังงานสะอาดที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยลดภาวะโลกร้อน รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยใช้เชื้อเพลิงให้น้อยลงต่อหน่วยผลิตที่เพิ่มขึ้น ทั้งหมดนี้จะต้องเกิดจากการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต การทำงานในทุกๆ ด้าน และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความรับผิดชอบ ต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ให้ลดผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบทั้งทางคุณภาพอากาศ เสียง ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรดิน รวมถึงการจัดการขยะและกากของเสีย โดยบริษัทฯ มีการควบคุมมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและชีวอนามัยให้เป็นไปตามหลักวิชาการและมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้โรงไฟฟ้าชีวมวลแม่หัวกระทีง คือมิตรแท้ของชุมชนและยังคงสานต่อการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวต่อเนื่องไปสู่การรับรองในระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) ระดับที่วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) และระดับที่ 5 เครือข่ายสีเขียว (Green Network) ต่อไปในอนาคต

          ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ พรีไซซ สามารถชมสินค้าและนวัตกรรมการจัดการพลังงานอัจฉริยะ ดูรายละเอียด หรือสั่งซื้อสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ https://preciseproducts.in.th/  LINE: https://lin.ee/1T37XR1 สอบถามเพิ่มเติม โทร. (+66) 02-584-2367 ต่อ 621 หรือ 065-528-5860 บริการงานบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรม ติดต่อผู้เชี่ยวชาญโดยตรง โทร. +66 (0)63 223 8022

 

#preciseproducts #powerislife #precise #พรีไซซผู้นำด้านโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ

 

A5764

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!