WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

1aaa2ABannerเปิดรับสมัคร กกพ

สำนักงาน กกพ.คณะกรรมการสรรหาฯ เดินหน้าเปิดรับสมัคร กกพ. 20 ส.ค. นี้

            นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กกพ. ขอเชิญชวนผู้ที่ประสงค์จะสมัครเป็นกรรมการกำกับกิจการพลังงาน โดยเปิดรับสมัครกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จำนวน 3 คน ปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา ซึ่งจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่
20 สิงหาคม ไปจนถึงวันที่ 3 กันยายน 2564

คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ดังนี้

1) เป็นผู้ที่มีผลงานหรือเคยปฏิบัติงานที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่าสิบปี ในสาขาพลังงาน คณิตศาสตร์ นิติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การบัญชี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือในสาขาอื่นอันจะเป็นประโยชน์ต่อกิจการพลังงาน ทั้งนี้ การนับระยะเวลาในแต่ละสาขาต่างๆ ข้างต้นให้สามารถนำมารวมกันได้

          2)  มีสัญชาติไทย

          3)  มีอายุไม่ต่ำกว่า 40 บริบูรณ์

          4)  ไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่ประกาศกำหนด

          คณะกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงาน จะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครทั้งหมดให้เหลือ
ไม่เกิน 9 คน เพื่อให้ผู้สมัครแสดงตนและวิสัยทัศน์ด้วยวาจาต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในระหว่างวันที่ 13 - 14 กันยายน 2564 ผ่านระบบ 
Virtual Online Meeting ด้วยโปรแกรม Zoom และคัดเลือกให้เหลือ 3 คนในที่สุด

     ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 14/2561
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ลงวันที่ 14 กันยายน 2561 โดยกรรมการกำกับกิจการพลังงานชุดปัจจุบัน ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และตามข้อ 5 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติให้กรรมการกำกับกิจการพลังงานออกจากตำแหน่ง เมื่อดำรงตำแหน่งครบ 3 ปี ซึ่งกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จำนวน 3 คน จะออกจากตำแหน่งโดยการจับสลากเมื่อครบกำหนดสามปี
ในวันที่ 30 กันยายน 2564

     ในการนี้ สำนักงาน กกพ. คาดว่าจะสามารถดำเนินการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงาน เพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบได้ทันตามกรอบเวลาที่กำหนด
ตามขั้นตอนของกฎหมายภายในเดือน กันยายน 
2564

     สำหรับ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน กกพ. : www.erc.or.th หรือสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-207-3599 ต่อ 713 และ 744 

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C J

BITKUB Ad

SAM720x100px bgGC 790x90

smed banpu 720x90 new1 1

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!