WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

5256 GPSC PEA

GPSC-PEA จับมือศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ รับเทรนด์พลังงานสะอาด

ดึงระบบกักเก็บพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายระบบไฟฟ้า

          GPSC จับมือ PEA พัฒนาโครงการเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ เพื่อนำมาใช้ในโครงข่ายระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมขยายแนวทาง เดินหน้าขยายผล สร้างโอกาสทางธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายในกรอบระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี 

          นางรสยา เธียรวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. พร้อมด้วยนายมงคล ตรีกิจจานนท์ ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ได้แลกเปลี่ยนความร่วมมือ (MOU) เพื่อร่วมพัฒนาโครงการเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ เพื่อมาใช้ในโครงข่ายระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมถึงแนวทางและแผนการขยายผลไปถึงโอกาสทางธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการระบบบริหารจัดการโครงข่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

          ทั้งสององค์กร พร้อมร่วมมือกันในการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ เพื่อมาใช้ในโครงข่ายระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเป็นระบบที่สามารถบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังสามารถช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการของทั้งสององค์กร และเป็นแนวทางของพลังงานยุคใหม่ที่มุ่งไปสู่พลังงานสะอาดมากขึ้นนางรสยา เธียรวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) กล่าว

 

GC 720x100TU720x100

 

          สำหรับความร่วมมือระหว่าง GPSC และ PEA ครั้งนี้ จะครอบคลุมทางด้านเทคนิค ด้านบุคลากร ด้านการบริหารจัดการ ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการศึกษาโครงการ และความร่วมมือทางธุรกิจร่วมกัน รวมถึงความร่วมมือด้านอื่นๆ ในอนาคต โดยจะมีการศึกษาและพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมตรงกับความต้องการในการใช้งาน มีความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานต่างๆ ของโครงข่ายระบบไฟฟ้าของ PEA

          โดยการศึกษาจะมุ่งเน้นการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบการบริหารจัดการโครงข่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยนำเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานมาประยุกต์ใช้งานระบบโครงข่ายฯ ได้แก่ 1) เทคโนโลยี SemiSolid Battery 2) เทคโนโลยี Second-life EV battery 3) เทคโนโลยี Lithium Iron Phosphate Battery หรือเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่อื่นที่มีความเหมาะสม เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการลงทุนระหว่าง GPSC และ PEA รวมถึงบริษัทในเครือของทั้งสองหน่วยงาน โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพและเสถียรภาพจากการให้บริการระบบโครงข่ายฯ ปัจจุบัน และรองรับการดำเนินธุรกิจการให้บริการในรูปแบบอื่นๆ เช่น การพัฒนาระบบจำหน่ายให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ เพื่อรองรับการเป็นผู้ให้บริการด้านไฟฟ้าอย่างครบวงจร และเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการด้านไฟฟ้าตามขอบเขตของโครงการที่ร่วมกันศึกษา โดยการดำเนินงานจะมีการตั้งคณะทำงานร่วมกันต่อไป

 

A5256

 Click Donate Support Web 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!