WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

ERCคมกฤช3

กกพ. เปิดรับซื้อขยะชุมชน

          กกพ. เดินหน้าซื้อไฟฟ้าในโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชมอีก 282.98 เมกะวัตต์ กำหนดจ่ายไฟเข้าระบบ ภายในปี 2568 - 2569

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ได้เห็นชอบข้อเสนอหลักการในการรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) สำหรับปี 2565 ต่อมาเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 กพช. ได้มีมติเห็นชอบอัตรารับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) สำหรับปี 2565 ภายใต้แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย .. 2561 – 2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (PDP2018 Rev.1) สำหรับผู้ผลิตโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) และผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) จำนวน 34 โครงการ ตามรายชื่อโครงการที่กระทรวงหมาดไทยเสนอกำหนด ปริมาณรับซื้อรวมไม่เกิน 282.98 เมกะวัตต์ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) จึงได้ออกระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน .. 2565 ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปและผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2565 และประกาศรับซื้อไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน .. 2565 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยมีอัตรารับซื้อโรงไฟฟ้าจากขยะชุมชน ดังนี้

        1. โครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบ FiT สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) สำหรับปี 2565

 

กำลังผลิต (เมกะวัตต์)

FiT (บาท/หน่วย)

ระยะเวลาสนับสนุน

(ปี)

FiT Premium 8 ปีแรก

(บาท/หน่วย)

FiTF

FiTv,2560

FiT

กำลังผลิตติดตั้ง 10 เมกะวัตต์

2.39

2.69

5.08

20

0.70

 

          2. โครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบ FiT สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) สำหรับปี 2565

 

กำลังผลิต (เมกะวัตต์)

FiT (บาท/หน่วย)

ระยะเวลาสนับสนุน (ปี)

FiTF

FiTv,2560

FiT

กำลังผลิตติดตั้ง > 10-50 เมกะวัตต์

1.81

1.85

3.66

20

 

หมายเหตุ : อัตรา FiTv จะปรับเปลี่ยนต่อเนื่องทุกปีตามอัตราเงินเฟ้อขั้นพื้นฐาน (Core inflation) โดยประกาศของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

 

          โดยมีกระบวนการและกรอบระยะเวลาการับซื้อไฟฟ้า ดังต่อไปนี้

 

กระบวนการ

 

กรอบระยะเวลา

1. การไฟฟ้าออกประกาศให้ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้ายื่นคำขอตรวจสอบจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า

 

ภายใน 15 วันนับจากวันที่ กกพ. ออกประกาศฉบับนี้

2. การไฟฟ้าออกประกาศกำหนดรายละเอียด ขั้นตอน สถานที่
ระยะเวลา แบบคำเสนอขอขายไฟฟ้าและเอกสารหลักฐาน รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับซื้อไฟฟ้า

 

ภายในเดือนกรกฎาคม 2565

3. การไฟฟ้าเปิดรับยื่นคำเสนอขอขายไฟฟ้า

     (1) ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายมากกว่า 10 เมกะวัตต์ ยื่นที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

     (2) ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ ยื่นที่การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย

 

นับตั้งแต่วันที่การไฟฟ้ามีประกาศเปิดรับยื่นคำเสนอขอขายไฟฟ้า ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2566

4. การไฟฟ้าประกาศรายชื่อผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติและความพร้อมในการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

 

ภายใน 60 วันนับจากวันที่เอกสารครบถ้วน

5. ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

 

ในโอกาสแรกที่สามารถทำได้

6. กำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) ตามมติ กพช.ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 (ครั้งที่ 158) เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565

 

ภายในปี 2568 – 2569

 

          ทั้งนี้ ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย จะดำเนินการประกาศการยื่นคำเสนอขอขายไฟฟ้า รายละเอียด ขั้นตอน สถานที่ ระยะเวลา รวมถึงเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

A7246

 Click Donate Support Web

วิริยะ 720x100

EXIM One 720x90 C J

aia 720 x100PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!