WORLD7

smed ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

กฟผ.-กฟภ.เร่งหาทางรับมือสลับดับไฟภาคใต้ช่วงพีคยังขาดอีก 250 เมกฯ

      แนวหน้า : นายดิเรก ลาวัณย์ศิริ ประธานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) เปิดเผยว่า กกพ.ได้เตรียมความพร้อมด้านความมั่นคงระบบไฟฟ้าในภาคใต้จาก กรณีการหยุดซ่อมบำรุงครั้งใหญ่ของแหล่งขุดเจาะก๊าซธรรมชาติในพื้นพัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย(เจดีเอ) ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน-10กรกฎาคม2557 รวม 28 วัน ซึ่งทำให้ก๊าซฯหายไป420 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน กระทบโรงไฟฟ้าจะนะ 710 เมกะวัตต์หยุดผลิต จากปกติกำลังผลิตไฟฟ?รวมในพื้นที่อยู่ที่ 2,300 เมกะ วัตต์ ส่งผลให้กำลังผลิตไฟฟ้าของภาคใต้ลดลงเหลือ 1,600 เมกะวัตต์ เท่านั้น

     ทั้งนี้ ล่าสุดกกพ.ได้เชิญการไฟฟาฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)และการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าชี้แจงสถานการณ์ โดยกฟผ.รายงานว่าจะดึงไฟฟ้าจาก ภาคกลาง ลงไปช่วยมากขึ้นให้เพียงพอกับความต้องการใช้สูงสุด (พีค) ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 2,543 เมกะวัตต์ โดยจากปกติดึงภาคกลาง ประมาณ 500 เมกะวัตต์ จะเพิ่มเป็นประมาณ700 เมกะวัตต์ แต่ไม่ เกิน 950 เมกะวัตต์ เพราะกระทบต่อความสามารถของสายส่ง ดังนั้นจึงเหลือ ไฟฟ้าสำรองที่ต้องหาเพิ่มเติมอีกประมาณ250เมกะวัตต์

     "การหยุดจ่ายก๊าซฯจะมีความเสี่ยงในช่วงเวลาใช้ไฟฟ้าสูงสุด (พี ค) เวลา18.30-22.30 กรณีความต้องการอยู่ที่ 2,400 เมกะวัตต์ แต่หากมี การใช้ไฟฟ้าขึ้นไปถึง 2,543 เมกะวัตต์จะทำให้เกิดความเสี่ยงเพิ่มอีกช่วงคือ 13.30-15.30น. กกพ.จึงมอบหมายให้กฟผ.และกฟภ.ทำแนวทางเตรียม ความพรัอมรับมือช่วงเวลาดังกล่าว"นายดิเรกกล่าว

    นายดิเรก กล่าว่า จากการหารือร่วมกับกฟผ. กฟภ.และสภาอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย(ส.อ.ท.) ได้เตรียมแนวทางทางรองรับป?ญหาไฟฟ้าขาด 3 แนวทาง ประกอบด้วย1.ขอความร่วมมือภาคเอกชนจาก11กลุ่มอุตสาหกรรม ลดใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาเสี่ยงไม่ต่ำกว่า 250 เมกะวัตต์ 2.รับซื้อไฟฟ้าเพิ่มจาก โรงไฟฟ?ขนาดเล็กมาก 10 เมกะวัตต์ และ 3.ในกรณีที่สถานการณ์เลวร้าย กฟผ.จะประสานกฟภ.ปลดโหลดหรือตัดไฟใน19ระดับใน 19 จุด สลับกันไป จุดละ 50 เมกะวัตต์ต่อ 1 ชั่วโมง รวมไฟฟ้าที่สามารถประหยัด 992 เมกะวัตต์ ซึ่ง พื้นที่ปลดโหลดจะไม่ใช่พื้นที่เศรษฐกิจ พื้นที่มั่นคง อาทิ โรงพยาบาล โรงพัก แน่นอน

    นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการกฟผ.กล่าวว่า การเตรียมสำรองน้ำมันเพื่อ ผลิตไฟฟ้าทดแทนก๊าซฯในพื้นที่ภาคใต้ กฟผ.เตรียมน้ำมันเตาจำนวน 39 ล้านลิตร และน้ำมันดีเซล 9 ล้านลิตร หากคิดเป็นต้นทุนเพิ่มขึ้นจะกระทบต่อค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) ประมาณ 1.8 สตางค์ต่อหน่วย

   นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) กล่าวว่า ในกรณีที่เกิดไฟฟ้าไม่เพียงพอได้เตรียมแผนการดับไฟฟ้าไว้ โดย แบ่งเป็น 19 กลุ่ม ซึ่งจะดับไฟฟ้ากลุ่มละ 1 ชั่วโมง เริ่มจากพื้นที่รอบนอกก่อน ยกเว้นพื้นที่ความมั่นคง เช่น โรงพยาบาล โดยการปลดโหลดแต่ละครั้ง ทาง กฟผ. จะเป็นผู้แจ้งมายัง กฟภ. โดยต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

    นายเจน นำชัยศิริ รองประธานส.อ.ท.กล่าวว่า ไม่อยากเห็นการปลดโหลด เพราะการไม่มีไฟฟ้าใช้ในการผลิตแม้จะแค่ 5 นาทีก็เสียหาย ดังนั้นจะเร่ง ประสานกับกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นสมาชิกส.อ.ท.และอุตสาหกรรมอื่น อาทิ โรงน้ำแข็ง โรงแรมเพื่อให้เกิดความร่วมมือและเตรียมเครื่องปั่นไฟในช่วง เวลาที่เป็นความเสี่ยง

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!