WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

 

ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม ไทยเป็นเจ้าภาพในเวทีระดับโลกครั้งแรก งาน GSSD Expo 2022 สะท้อนความมุ่งมั่นและความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อหาแนวทางฟื้นตัวจาก COVID-19 สู่อนาคตที่ยั่งยืน

          ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม ไทยเป็นเจ้าภาพในเวทีระดับโลกในงาน ‘Global South-South Development Expo 2022’ (GSSD Expo 2022) ภายใต้หัวข้อหลัก “Advancing South-South and Triangular Cooperation for Sustainable COVID-19 Recovery: Towards a Smart and Resilient Future” เวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีด้านความร่วมมือ และหารือเพื่อหาแนวทางฟื้นตัวจากสถานการณ์ Covid-19 สู่อนาคตที่ยั่งยืน เมื่อวันที่ 12-14 กันยายน 2565 ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ (United Nations Conference Centre - UNCC) มีผู้เข้าร่วมงานประชุมและสัมมนา กว่า 1,200 คน และร่วมงานออนไลน์กว่า 4,000 คน โดยมีนิสิต นักศึกษา ประชาชนผู้สนใจ และผู้แทนจากประเทศ/หน่วยงานสหประชาชาติเข้าร่วมงานกว่า 180 ประเทศทั่วโลก

          ความสำเร็จในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของเจ้าภาพร่วมทุกฝ่าย ได้แก่ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific-ESCAP) และสำนักงานสหประชาชาติเพื่อความร่วมมือใต้-ใต้ (United Nations Office for South-South Cooperation-UNOSSC รวมถึงผู้มีส่วนร่วมภายในงานตลอดทั้ง 3 วัน

 

9857 GSSDExpo2022 01

          นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงภาพรวมของงาน GSSD Expo 2022 ที่เพิ่งจบไป ว่าได้รับการตอบรับจากผู้แทนหลายประเทศที่เดินทางมาเข้าร่วมอย่างล้นหลาม ซึ่งถือว่ามีผู้เข้าร่วมงานนี้มากที่สุดเป็นประวัติการในการจัดงาน GSSD Expo ที่ผ่านมาไทยยังได้เผยแพร่ต้นแบบด้านการพัฒนา โดยเฉพาะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานได้เห็นทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติจริง โดยการจัดงานครั้งนี้ เจ้าภาพร่วมได้เน้นการเชิญชวนให้ภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น” 

          ภายในงาน นอกจากพิธิเปิดอย่างยิ่งใหญ่ที่ได้รับเกียรติจาก นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับผู้แทนระดับสูงของสหประชาชาติ Ms. Armida Salsiah Alisjahbana เลขาธิการคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) และ Ms. Xiaojun Grace Wang หัวหน้าคณะผู้แทนจากสำนักงานสหประชาชาติเพื่อความร่วมมือใต้-ใต้ (UNOSSC) มากล่าวเปิดงาน

 

9857 GSSDExpo2022 06

 

          อีกทั้ง เวทีสัมมนาโต๊ะกลมในหัวข้อหลัก ‘Sufficiency Economy Philosophy (SEP) for SDGs’ แลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศร่วมเสวนาด้วย ซึ่งประเทศไทยได้แบ่งปันประสบการณ์และความรู้ด้านการพัฒนาให้กับประเทศต่างๆ ทั่วโลก จนได้รับการยอมรับจากสหประชาชาติว่าเป็นแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

          โดยการสัมมนาในครั้งนี้ จะมีการแลกเปลี่ยนมุมมองผ่านความสำเร็จจากการดำเนินโครงการในประเทศต่างๆ ผ่านกรณีศึกษา เช่น โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับชุมชน OGOP ของราชอาณาจักรภูฏาน หรือโครงการ OGOP Model II (ตามต้นแบบ OTOP ของไทย) โดยภายหลังการเสวนา ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสรับกระเป๋าผ้าพื้นเมืองที่ระลึก ซึ่งเป็นผลผลิตจากโครงการข้างต้น บูธนิทรรศการของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศอีกด้วย

          อีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความประทับใจ จากผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆ คือ การร่วมทำกิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานที่ (Thailand’s Field Visit on SEP for SDGs) พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว .ปทุมธานี ได้สัมผัสและเรียนรู้วิถีเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงจากการดำเนินงานของไทยในพื้นที่จริง ร่วมชมนิทรรศการกลางแจ้งตามเส้นทางสนองพระราชปณิธานสืบสาน รักษา ต่อยอด Wisdom Farm และพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้นวัตกรรมเกษตรกิจพอเพียง 1 ไร่ พอเพียงเกษตรพอเพียงเมือง นวัตกรรมที่อยู่อาศัยบ้านดินบ้างฟางนวัตกรรมพลังงานพึ่งตนเอง และภูมิปัญญาเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

 

9857 GSSDExpo2022 05

 

          นอกจากนี้ ยังได้ร่วมทำกิจกรรม ‘นาโยนกล้าซึ่งเป็นนวัตกรรมการทำนาแบบใหม่ และกิจกรรมปลูกผักแนวตั้งเพื่อสะท้อนการพัฒนาเกษตรและชุมชนท้องถิ่นของไทย ก่อนจะเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเราที่ได้รวบรวมพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ ผลงานอันเนื่องมาจากพระอัจฉริยภาพ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปจนถึงวิวัฒนาการ ภูมิปัญญา นวัตกรรม และพัฒนาการของเกษตรกรไทย

 

9857 GSSDExpo2022 04

 

          ปิดท้ายงาน GSSD Expo 2022 ในวันที่ 14 กันยายน กับการประชุม “Global Directors-General Forum” เป็นเวทีหารือของผู้บริหารหน่วยงานและองค์กรที่รับผิดชอบด้านความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนแนวคิดข้อริเริ่มใหม่ๆ แนวปฏิบัติที่ดีและการแสวงหาโอกาสความร่วมมือในช่วงระหว่างการระบาดของโรค COVID-19 และหลัง COVID-19 ซึ่งที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนประเด็นด้านการพัฒนาที่กว้างขวาง โดยผู้เข้าร่วมการประชุมส่วนใหญ่ให้ความสำคัญในประเด็น สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ การแสวงหาความร่วมมือระหว่างกัน และการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

9857 GSSDExpo2022 02

 

          ต่อด้วยงาน GSSD Expo 2022 Networking Night จัดขึ้นที่ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งมีบุคคลสำคัญเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยมีนายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้แทนจากประเทศและหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมงาน และ ชื่นชมทุกฝ่ายที่ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีอย่างแข็งขันในช่วง 12-14 กันยายน ของงาน GSSD Expo 2022 รวมทั้งเน้นย้ำว่า แม้งานจะเสร็จสิ้นลงแล้ว แต่ไม่ใช่เป็นการสิ้นสุดของความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างกัน ซึ่ง GSSD Expo นี้ เป็นเวทีที่ช่วยกระชับและส่งเสริมความร่วมมือให้เข้มแข็งอีกครั้ง และได้แสดงให้เห็นว่าทุกฝ่ายมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกันฟื้นฟูและพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมไปด้วยกัน ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศยังหวังว่า ผู้เข้าร่วมการศึกษาดูงานนอกสถานที่ (Field Visit) ด้านการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ .ปทุมธานี จะได้รับข้อมูลและสัมผัสการดำเนินโครงการดังกล่าวที่เป็นประโยชน์ต่อไป

 

9857 GSSDExpo2022 03

 

          ในวันเดียวกัน นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และผู้แทนเจ้าภาพร่วมจาก UNOSSC และ ESCAP ได้ร่วมมอบรางวัล ผู้ประกอบการด้านธุรกิจจากประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลก (Youth4South Entrepreneurship Competition) จากการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ที่คัดเลือกผู้สมัครจากประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกจาก 45 ประเทศ กว่า 200 คน เหลือเพียง 8 คน ที่เดินทางมาแข่งขันต่อที่ประเทศไทย จนได้ผู้ชนะเลิศทั้ง 3 รางวัล ได้แก่

          1. นางสาว Kavindya Thennakoon นักศึกษาปริญญาโทสาขาการศึกษา จากศรีลังกา ได้รับรางวัลชนะเลิศ และได้รับเงินรางวัลจำนวน 3,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ พร้อมโลห์รางวัล จากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

          2. นาย Gopal Kumar Mohoto นักวิศวกร จากบังกลาเทศ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 และได้รับเงินรางวัลจำนวน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ พร้อมโล่ห์รางวัล จากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

          3. นาย Rogers Githinji นักกฎหมายการเงินระหว่างประเทศ จากยูกันดา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 และได้รับเงินรางวัลจำนวน 1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ พร้อมโล่ห์รางวัล จากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

          ทั้งหมดนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของประเทศไทย ในฐานะเจ้าภาพบนเวทีระดับโลกในงาน ‘Global South-South Development Expo 2022’ (GSSD Expo 2022) ซึ่งสะท้อนถึงความร่วมใจของทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันหารือเพื่อหาแนวทางฟื้นตัวจากสถานการณณ์ COVID19 และยังตอกย้ำให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการช่วยเหลือและร่วมมือกับประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลก เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านการสานต่อและเพิ่มพูนความร่วมมือในหลายสาขาและมิติต่างๆ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม

          ผู้แทนจากประเทศและหน่วยงานด้านพัฒนาจากประเทศต่างๆ ได้ชื่นชมการจัดงานของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศอย่างต่อเนื่องในหลากหลายด้าน รวมทั้งการต้อนรับและอำนวยความสะดวกตั้งแต่เดินทางถึง ระหว่างงาน และภายหลังการจัดงาน ประเด็นด้านเนื้อหาสาระซึ่งเน้นกระชับความร่วมมือระหว่างกัน ข้อริเริ่มกำหนดการและกิจกรรมใหม่ๆ ภายในงาน และการเปิดโอกาสให้นักศึกษา เยาวชนจากทั้งไทยและประเทศกำลังพัฒนาได้เข้าร่วมและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในเวทีระดับโลกเช่นนี้

 

ติดตามและรับชมย้อนหลังได้ที่
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCzJIbXiFO8-1WzKIqDflbiw

Facebook : https://web.facebook.com/ticacooperation
Hilight Programme: https://youtu.be/Vl5V_uRz3DE

 

A9857

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!