WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

1Aห้วยทับทัน

ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสะพานข้ามห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

   นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสะพานข้ามห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนสองจังหวัด ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างงานเพิ่มรายได้

     นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสะพานข้ามห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย พร้อมด้วย นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นางสุขสมรวย วันทนียกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท นายปริญญา แสงสุวรรณ อธิบดีกรมท่าอากาศยาน นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ โดยมี นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทย ผู้นำท้องถิ่น พร้อมด้วยประชาชนร่วมให้การต้อนรับ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

     นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ กล่าวว่า จากนโยบายของรัฐบาลภายใต้การบริหารงานของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งทั่วทั้งประเทศ อย่างบูรณาการทั้งทางบก ราง น้ำ และอากาศ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ สร้างความอยู่ดีกินดีให้กับประชาชน พร้อมสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางบนถนนและสะพานที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงคมนาคม ให้มีความสะดวก ปลอดภัย ตรงเวลา มีประสิทธิภาพ และลดค่าครองชีพของประชาชน กระทรวงคมนาคมจึงมอบหมายให้กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อทดแทนสะพานเดิม (สะพานไม้) ซึ่งเป็นสะพานที่ประชาชนในพื้นที่ใช้ประโยชน์ในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร เชื่อมต่อระหว่างบ้านหนองสะมอน ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ กับตำบลหมื่นศรี อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมีสภาพชำรุดทรุดโทรม ทำให้ประชาชนเดินทางไม่สะดวกและอาจก่อให้เกิดอันตรายได้

      ปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้สำรวจออกแบบและประมาณการโครงการแล้วเสร็จ โดยมีรูปแบบการก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 340 เมตร กว้าง 9 เมตร (ไม่มีทางเท้า) ถนนเชิงลาดกว้าง 6 เมตร ทั้ง 2 ฝั่ง ยาว 3,375 เมตร มีถนนต่อเชื่อมทั้ง 2 ด้าน พร้อมเครื่องหมายจราจรและสิ่งอำนวยความปลอดภัย งบประมาณในการก่อสร้างรวม 119,000,000 บาท โดยใช้งบประมาณปี 2566 จำนวน 23,800,000 บาท และงบผูกพันในปีต่อ ๆ ไป จำนวน 95,200,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการปี 2566 - 2568 ทั้งนี้ เมื่อโครงการแล้วเสร็จประชาชนในพื้นที่จะสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ช่วยลดระยะเวลารวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เพิ่มประสิทธิภาพของระบบคมนาคมภายในจังหวัด ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างงานและเพิ่มรายได้

     นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนบ้านหนองสะมอน ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ และพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำมาพัฒนาโครงการต่าง ๆ ของกระทรวงคมนาคมให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับรูปแบบวิถีชีวิต ครอบคลุมทุกมิติ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

 

 Click Donate Support Web 

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100GC 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!