WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

9688 PSU ผศดร เถกิง วงศ์ศิริโชติ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มุ่งขับเคลื่อน Reinventing University ต่อเนื่อง พลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของไทย ก้าวสู่การเป็นมหาลัยชั้นนำของโลก

          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชูยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน Reinventing University อย่างต่อเนื่อง พลิกโฉมการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ขับเคลื่อน 3 แกนหลัก ความเป็นนานาชาติ วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมอาหารทะเล และนวัตกรรมด้านสุขภาพการแพทย์และเทคนิคการแพทย์ มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก 

          ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (..) เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศและจัดอยู่ในกลุ่มวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research) โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อดำเนินโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศ หรือ Reinventing University ภายใต้การขับเคลื่อน 4 ด้าน ในปี 2563-2564 ได้แก่ ความเป็นนานาชาติ วิทยาศาสตร์ดิจิทัล การท่องเที่ยว และเกษตรกรรมแบบใหม่

          สำหรับปีนี้ .. ได้รับการจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่อง เพื่อดำเนินกิจกรรมตามแผนงานการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคนขั้นสูง เพื่อขับเคลื่อนการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มยุทธศาสตร์จำนวน 3 โครงการหลัก ได้แก่

          1. โครงการสร้างศักยภาพความเป็นนานาชาติที่มีด้วยกัน 4 โครงการย่อย คือ 1). โครงการทักษะใหม่ของประชากรโลกเพื่อตลาดแรงงานโลก 2). โครงการ PSU Open Mobility ที่เป็นการพัฒนาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม โดยพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการและการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย Virtual Visiting Professor, International Postdoc, International Virtual Seminar, World Class Self Learning (MOOC) และ Young Global Affairs and Corporate Communication (GACC) 3). โครงการพลิกโฉมการยอมรับในระดับสากล และ 4). โครงการยกระดับหลักสูตรสู่การรับรองระดับนานาชาติ ได้แก่ International Accreditation

 

9688 PSU Young GACC

 

          2. โครงการวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมอาหารทะเล สำหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐกิจ และสังคม ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย

          3. โครงการยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพการแพทย์และเทคนิคการแพทย์ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐกิจ และสังคม ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย

          รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ .. กล่าวว่า ความมุ่งมั่นเพื่อขับเคลื่อนโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ทำให้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 8 สถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคเอเชีย ที่ได้รับรางวัล “THE Award Asia 2022” ด้าน International Strategy of the Year หรือ สถาบันอุดมศึกษาที่มีกลยุทธ์นานาชาติดีที่สุด ซึ่งจัดโดย Times Higher Education หรือ THE สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกที่มีชื่อเสียงจากประเทศอังกฤษอีกด้วย

 

A9688

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!