WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

 

สสส. สานพลัง เครือข่ายสื่อเคเบิลท้องถิ่น-วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล .เชียงใหม่ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนนักสื่อสารสุขภาวะลดปัจจัยเสี่ยง สร้างความรู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายกว่าที่คิด!!! เน้นสื่อสารสุขภาวะ ผลิตสื่อ Viral Clip สื่อสารคนรุ่นใหม่ พร้อมขยายผลสู่ชุมชนปลอดบุหรี่

 

11752 สสส01

 

          เมื่อวันที่ 15 .. 2565 ที่วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาวรุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวในการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักสื่อสารสุขภาวะผลิต Viral Clip ลดปัจจัยเสี่ยง-บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายกว่าที่คิด ว่า การสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า เป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับหนึ่งที่คร่าชีวิตชีวิตคนไทยก่อนวัยอันควร พบคนไทยเจ็บป่วยด้วยโรคจากการสูบบุหรี่กว่า 1.2 ล้านคน เสียชีวิตเร็วขึ้น 18 ปี และมีภาวะทุพพลภาพก่อนเสียชีวิตเฉลี่ย 3 ปี จากข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2564 พบเยาวชนอายุ 15 ปีขึ้นไป สูบบุหรี่ไฟฟ้าถึง 7.9 หมื่นราย และอายุ 20-24 ปีมีอัตราการสูบบุหรี่ไฟฟ้าสูงสุด ที่น่าตกใจคืออายุเพียง 6 ปี ก็เริ่มการทดลองสูบบุหรี่แล้ว การสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เด็กและเยาวชนมีภูมิรู้เท่าทันกลยุทธ์ของธุรกิจบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าจึงเป็นสิ่งสำคัญเร่งด่วนที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง

 

11752 สสส02

 

          นางสาวรุ่งอรุณ กล่าวต่อว่า สสส. จึงร่วมกับสถานีโทรทัศน์ ไทย เคเบิล บรอดแคสติ้ง (Cable Channel 37HD) และสถานีโทรทัศน์ ลิเนียร์ เคเบิลทีวี เชียงใหม่ สนับสนุนโครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสุขภาวะลดปัจจัยเสี่ยงสู่ชุมชน มุ่งเน้นประเด็นวิกฤตปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสุขภาพเด็กและเยาวชน ก่อให้เกิดนักสูบหน้าใหม่ โดยจัดกิจกรรมอบรมเทคนิคการผลิตสื่อ Viral Clip ให้กับเยาวชน ถือเป็นการเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าว่ามีอันตรายต่อสุขภาพเทียบเท่าบุหรี่มวน เพื่อนำไปสื่อสารต่อในครอบครัว ชุมชน สังคม ให้เป็นบ้านปลอดบุหรี่-พื้นที่ปลอดบุหรี่ เพื่อขับเคลื่อนวิถีสุขภาวะในชุมชนอย่างมีส่วนร่วมต่อไป

 

11752 ดร วศิน พิพัฒนฉัตร

 

          ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร หน่วยวิชาการบ่มเพาะเครือข่ายนักจัดการปัจจัยเสี่ยง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่มีงานวิจัยยืนยันว่า บุหรี่ไฟฟ้าสามารถใช้เลิกบุหรี่ได้ คนที่ต้องการเลิกบุหรี่จึงเข้าใจผิดว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าจะทำให้เลิกบุหรี่ได้ แต่ข้อเท็จจริงแล้วการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นการเสพสารนิโคติน ซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีความรุนแรงเทียบเท่าเฮโรอีน มีผลต่อพัฒนาการทางสมองและอารมณ์ของเด็กและเยาวชนจนถึงอายุ 25 ปี เด็ก เยาวชนเสพติดสารนิโคติน ตั้งแต่อายุน้อย จะมีโอกาสพัฒนาไปเป็นนักสูบประจำในอนาคต และอาจหันมาใช้บุหรี่มวน หรือใช้ทั้งบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่มวนรวมกัน ที่แย่ที่สุดคือ หันไปใช้ยาเสพติดอื่นๆ ทั้งนี้ บุหรี่ไฟฟ้ายังเป็นสินค้าต้องห้ามนำเข้า ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ .. 2557 และห้ามขายหรือบริการตามคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค .. 2558 ดังนั้นการครอบครองบุหรี่ไฟฟ้านับเป็นสินค้าที่ผิดกฎหมาย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ต้องเฝ้าระวังและดูแลให้คำแนะนำลูกหลานถึงพิษภัยของบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า เพราะผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าถูกออกแบบให้คล้ายกับอุปกรณ์การเรียนจนแยกออกได้ยากมาก

 

11752 ผศดร รุจิรา อุ่นเจริญ

 

          ผศ.ดร. รุจิรา อุ่นเจริญ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน ได้เข้ามาเรียนรู้ร่วมกันในประเด็นการผลิตสื่อ Viral Clip ที่พวกเขาสนใจ โดย สสส. และเครือข่ายได้สนับสนุนองค์ความรู้เรื่องการลดปัจจัยเสี่ยง เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าภัยร้ายใกล้ตัวเด็กเยาวชน ทำให้เกิดผลงานสื่อที่สามารถให้เขานำไปแชร์ บอกต่อกับเพื่อนๆ และครอบครัว ถือเป็นการกระตุ้นเตือนให้คนรุ่นใหม่ ชุมชน สังคมมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอันตรายของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า

 

11752 ผอ รุ่งอรุณ รชยา

 

          นางรชยา ลังกาทรง ผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ ลิเนียร์ เคเบิลทีวี เชียงใหม่ และอุปนายกสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ลิเนียร์ เคเบิลทีวี เป็นหนึ่งในสถานีโทรทัศน์ที่ร่วมลงนามความร่วมมือ กับ สสส. เพื่อขับเคลื่อนงานสื่อสารสุขภาวะลดปัจจัยเสี่ยงสู่ชุมชน เล็งเห็นความสำคัญของการสื่อสารในบริบทของท้องถิ่นที่จะเข้าไปปรับเปลี่ยนทัศนคติสู่การมีพฤติกรรมสุขภาวะที่ดีในการลด ละ เลิก ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่ผ่านมา ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการสื่อสารรณรงค์ประเด็นต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง จึงสนใจในประเด็นพิษภัยบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ต้นตอการนำไปสู่สารเสพติดและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จึงมุ่งหวังให้การจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาเยาวชนนักสื่อสารฯ ในครั้งนี้ เป็นการบ่มเพาะสร้างนักสื่อสารสุขภาวะฯ ให้กับชุมชน โดยผลงานสื่อสารที่เกิดขึ้น จะถูกนำมาขยายผลเผยแพร่ทางลิเนียร์ เคเบิลทีวี และเครือข่ายเคเบิลทั่วประเทศผ่านสถานีโทรทัศน์ Cable Channel 37HD

 

A11752

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!