WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

9720 Sodexo Mahidol

โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย จับมือคณะสาธารณสุขศาสตร์ .มหิดล ร่วมลงนาม MOU ทางวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา

          โซเด็กซ์โซ่ บริษัทผู้นำระดับโลกด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการบริการบริหารอาคารแบบครบวงจรจากประเทศฝรั่งเศส นำโดย มร.อาร์โนด์ เบียเลคกิ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานบริหาร โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย เป็นตัวแทนร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ (ที่ 3 จากขวา) คณบดี ด้วยความมุ่งมั่นเดียวกันในความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา รวมทั้ง การแลกเปลี่ยนทักษะของทั้งสององค์กรในด้านต่างๆ โดยขอบเขตของความร่วมมือมีดังนี้

          • ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะของนักศึกษา ด้วยการสนับสนุนวิทยากรและการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้โดยการฝึกงานด้วยประสบการณ์วิชาชีพจริง อาทิ การกำหนดอาหารส่วนงานโภชนบริการ โภชนบำบัด และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

          • เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการกำหนดอาหารให้สามารถร่วมงานกับโซเด็กซ์โซ่ (ประเทศไทย) ได้ทันทีเมื่อสำเร็จการศึกษา

          • พัฒนาทรัพยากรด้านวิชาการ ด้วยการแลกเปลี่ยนการฝึกอบรมและจัดสัมมนาวิชาการด้านสุขภาพ อาหาร และโภชนาการ ระหว่างบุคลากร และร่วมดำเนินงานวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ

          โดยภายใต้การลงนามฯ ในครั้งนี้จะเป็นในระยะเวลา 2 ปีนี้ ซึ่งโซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่จะทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ การพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา และการจัดการศึกษาและการฝึกงานในวิชาชีพจริงของนักศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานของทั้งสององค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

 

A9720

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!