WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

11994 KKU สวนสัตว์ขอนแก่น

สถาปัตย์ มข.จับมือ สวนสัตว์ขอนแก่น พัฒนาสื่อการเรียนรู้ของแหล่งเรียนรู้ด้านการศึกษา งานออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

          รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ผศ.พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ดร.ภาคินี เปล่งดีสกุล หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบ และ คุณมณีรัตน์ วีระกรพานิช นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ เดินทางไปร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง กับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สวนสัตว์ขอนแก่น) กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) ห้องประชุมสมัน สวนสัตว์ขอนแก่น .เขาสวนกวาง .ขอนแก่น

          รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า การลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง กับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สวนสัตว์ขอนแก่น) ครั้งนี้เป็นความร่วมมือในการดำเนินการ ด้านการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ งานออกแบบ สนับสนุนงาน ด้านการตลาด ประชาสัมพันธ์ ซึ่งทั้งสองฝ่ายมีเจตนารมณ์ร่วมกัน ในการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา ให้เรียนรู้ด้านงานออกแบบ การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อเยาวชน ประชาชน และสังคมต่อไป สำหรับการ MOU จะมีการประชุมร่วมกันอีกครั้ง เพื่อร่วมกำหนด Action Plan รายปี และมีผลตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 จนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2568

 

A11994

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!