WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

2032 CIBA 01 

CIBA DPU ผนึกเอกชน-ตลาดหลักทรัพย์ พัฒนานักเทรดหุ้น ผ่านเวทีแข่งขัน
          “การเทรดหุ้น” ไม่ง่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยาก และมีข้อดีหลากหลาย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ผู้มีความรู้ด้านนี้ เป็นการลงทุนที่มีโอกาสสร้างผลกำไรได้อย่างรวดเร็ว ทว่าด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยี ระบบในการเทรดหุ้นที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทำให้ผู้เทรดหุ้น หรือนักการเงิน นักลงทุนต้องเรียนรู้ ทำความเข้าใจ และเพิ่มเติมประสบการณ์ในการเรียนรู้การเทรดหุ้นรูปแบบใหม่ๆ
          “โครงการความร่วมมือจัดตั้งและขับเคลื่อนการฝึกปฏิบัติซื้อขายหลักทรัพย์” ที่ทางมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) หรือ DPU โดยวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ BYD เพื่อเป็นการส่งเสริม พัฒนาให้นักศึกษามีความรู้และทักษะด้านการเงินการลงทุน ผ่านโครงการอบรม และโครงการแข่งขัน Trade หุ้น รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ อันนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตร เพิ่มศักยภาพนักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงด้านการเงินและการลงทุน ผ่านโครงการสหกิจศึกษา

 

2032 CIBA ผศดร ศิริเดช


          ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัย CIBA DPU เล่าว่า CIBA DPU ได้มีโครงการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่าง DPU กับ BYD ภายใต้การสนับสนุนเรื่องรางวัลจากตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่เกิดการเรียนรู้การเทรดหุ้น และมีความรู้เกี่ยวกับตลาดทุน การลงทุน เป็นการเพิ่มโอกาสให้กับนักศึกษาได้มีประสบการณ์จริงจากการฝึกปฏิบัติ
          “ระบบการเรียนการสอน มีการฝึกการเทรดหุ้นในรูปแบบการจำลอง ซึ่งอาจจะมีเครื่องมือ หรือระบบการเทรดหุ้นสมัยใหม่ๆ ที่นักศึกษาอาจจะไม่ได้เรียนรู้ แต่เมื่อเขาได้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการที่ทาง CIBA ร่วมกับบริษัท บียอนด์ และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากการฝึกอบรม ลองเทรดหุ้นจริงๆ แล้ว ทางโครงการยังได้มอบเงินและให้นักศึกษาได้ลองเทรดหุ้นจากตลาดจริงๆ โดยใครเทรดหุ้นได้กำไรสูงสุด ก็จะมีเงินสดในบัญชีของนักศึกษาเพื่อนำไปต่อยอดในการเทรดหุ้นและเรียนรู้จริงๆ” ผศ.ดร.ศิริเดช กล่าว
          จากการเรียนรู้ในชั้นเรียนสู่ประสบการณ์ ผ่านโครงการที่ทำให้นักศึกษาได้ศึกษาเรื่องตลาดทุน ตลาดเงิน พฤติกรรมของหุ้น ได้ฝึกทักษะในการวิเคราะห์กราฟราคา ในการประเมินจังหวะในการซื้อขายในระยะสั้น เป็นการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดประสบการณ์จริง เป็นการเปิดโอกาสในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ระหว่างเรียนให้กับนักศึกษาได้
          ขณะที่ในส่วนของคณาจารย์มหาวิทยาลัย การสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน ภาครัฐ หน่วยงานภายนอก จะทำให้ได้เรียนรู้เครื่องมือสมัยใหม่ และระบบการเทรดหุ้นใหม่ๆ เพราะในการแข่งขันจะมีคณาจารย์หลักสูตรการเงิน การบัญชี และทำงานร่วมกับทีมงานของบริษัทคอยให้คำแนะนำ ดูแลการจัดการแข่งขันให้แก่นักศึกษา ทำให้คณาจารย์ได้รับประสบการณ์ มาบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน มีทักษะทางวิชาการ ทักษะในเชิงปฏิบัติ รวมถึงจุดประกายให้อาจารย์เกิดโปรเจคใหม่ๆ อีกด้วย
          “การเรียนในชั้นเรียนจะเน้นการเรียนรู้ด้านวิชาการควบคู่การปฏิบัติ แต่การได้เข้าร่วมโครงการต่างๆ ที่ร่วมกับภาคเอกชน จะทำให้นักศึกษาได้มีทักษะการทำงานจริง การทำงานร่วมกับผู้อื่น เพราะต่อให้มีการฝึกปฏิบัติในสถานศึกษาแต่ก็ไม่ได้เป็นการเพิ่มทักษะการทำงานที่ให้เขาได้เห็นโลกของการทำงานจริงๆ ยิ่งในขณะนี้เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การเทรดมีมากมายให้ได้เรียนรู้ นักศึกษาได้เข้าถึงเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆ และการเป็นนักการเงิน นักการลงทุนที่ดีจะทำให้มีกำไรต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้ ต้องรู้ซอฟต์แวร์ ระบบต่างๆ โดยหลังจากนี้ทาง CIBA จะร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดทำโครงการต่างๆ” ผศ.ดร.ศิริเดช กล่าว

 

2032 CIBA 03


          ขณะที่น้องซัน นายปรานกฤษฎา เพทัย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาบริหารธุรกิจ เอกการเงิน การลงทุนและเทคโนโลยีการเงิน วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) ผู้ชนะเลิศในการแข่งขันเทรดหุ้นครั้งนี้ เล่าว่าเขารู้สึกดีใจมากที่ชนะการแข่งขันครั้งนี้ เพราะเป็นการแข่งขันครั้งแรกและเป็นการเทรดหุ้นครั้งแรกในชีวิตของเขา ซึ่งสิ่งที่ทำให้เขาชนะน่าจะเกิดจากความโชคดีผสมผสานกับการศึกษา การอบรมกับทางบริษัท บียอนด์ ที่ได้มีการอบรมการเทรดหุ้นระบบใหม่ๆ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติ
          “ปกติการเรียนในชั้นเรียนก็ได้มีการจำลองฝึกการเทรดหุ้นอยู่แล้ว แต่การได้เทรดหุ้นจริงๆ ที่เราต้องอ่านกราฟหุ้นจริงๆ ได้ศึกษาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหุ้นตลอดระยะเวลา 2 เดือนที่ได้มีการแข่งขัน รวมถึงได้ลองเทรดหุ้นในหลายๆ วิธี และช่วงท้ายของการแข่งขัน อาทิตย์สุดท้ายที่ได้มาเจอวิธีเทรดหุ้นที่ไม่เคยลองมาก่อน จึงได้ลอง และดูผล กลับพบว่าทำกำไรได้จำนวนมาก จนเป็นผู้ชนะการแข่งขันครั้งนี้”
          ประสบการณ์เกิดจากการเรียนรู้ และการค้นหา พัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอ น้องซัน เล่าต่อว่า การเตรียมพร้อมของเขา จะศึกษาคลิปสอนการเทรดหุ้นที่ทางบริษัท บียอนด์ อบรมให้ และก่อนเริ่มการแข่งขันจะดูภาพรวมของเรื่องข่าวสารเกี่ยวกับหุ้น การวิเคราะห์ต่างๆ และนำองค์ความรู้ที่ได้เรียนมาปรับใช้ หลังตลาดหุ้นปิดในแต่ละวันก็จะนั่งดู นั่งอ่าน ทำให้ได้รับความรู้ใหม่ วิธีการเทรดหุ้นแบบใหม่
          “การแข่งขันมีประโยชน์ต่อคนที่เรียนสายอาชีพนี้อย่างมาก เพราะบางทีการเรียนในชั้นเรียนอาจจะทำให้ไม่ได้เห็นโลกของการทำงานจริงๆ นักเทรดหุ้นต้องมีการศึกษาหลายด้าน และเป็นอาชีพที่ใครๆ ก็สามารถทำได้ หากมีการศึกษา ตั้งใจและเรียนรู้อย่างดี สามารถช่วยเพิ่มทักษะให้แก่นักศึกษาได้เป็นอย่างไร หากใครสนใจอาชีพเทรดหุ้น สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมทักษะให้แก่ตนเอง และติดตามข้อมูลข่าวสารตลอด เพื่อจะได้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของหุ้นในแต่ละตัว เวลาลงทุนจะมีโอกาสได้กำไรมากกว่าขาดทุน” น้องซัน กล่าว

 

2032 CIBA 02


          ว่ากันว่า การเทรด คือ การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ทางการเงินผ่านระบบออนไลน์ เช่น หุ้น, คู่สกุลเงิน (Forex) หรือทองคำ เป็นต้น โดยทั่วไปจะเป็นการซื้อและขายในระยะเวลาที่สั้นมากๆ เพื่อสร้างทำกำไรจากส่วนต่างราคาของสินทรัพย์ที่มีความผันผวนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
          “การเทรดหุ้น” จึงเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่ และทุกคนสามารถเป็นนักเทรดหุ้นมืออาชีพได้ หากเข้าใจในหลักการวิเคราะห์ทางเทคนิค การบริหารเงิน ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ที่สำคัญคือต้องตั้งใจจริงและลงมือทำ

 


A2032

Click Donate Support Web  

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100ais 720x100 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!