WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

1aaaDกรมการศาสนา

กรมการศาสนาพัฒนาทักษะและสมรรถนะพระธรรมวิทยากรทั่วประเทศเพื่อนำความรู้ หลักธรรม เผยแพร่ให้เด็ก เยาวชน และประชาชน
เมื่อ 23 มิถุนายน 2564 กรมการศาสนา ร่วมกับสถาบันส่งเสริมและเผยแพร่พระศาสนาแห่งประเทศไทย วัดยานนาวา เปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรในการเผยแผ่พระศาสนา ภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 80 พรรษา เพื่อเสริมสมรรถนะพระธรรมวิทยากรให้เป็นกลไกในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมี สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการ มหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสำรวย นักการเรียน รองอธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศตั้ง“สถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทย” เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2547 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน และปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้อง
ในปัจจุบันสถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การปฏิบัติงานของพระธรรมวิทยากรให้มีประสิทธิภาพ โดยกรมการศาสนา มีเครือข่ายพระธรรมวิทยากรที่เป็นกลไกสำคัญในการทำหน้าที่บ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ทั่วทุกพื้นที่ เพื่อพัฒนา ต่อยอด ขยายเครือข่ายความร่วมมือในการเผยแผ่พระศาสนา และส่งเสริมคุณธรรม ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้ร่วมกับสถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทย และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ๗๖ จังหวัด จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากร ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ พระสงฆ์ 200 รูป จากทั่วประเทศ เพื่อให้พระสงฆ์ที่เข้ารับการถวายความรู้ ได้รับการเสริมสร้างทักษะในการเป็นพระธรรมวิทยากรเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ให้มีคุณธรรมจริยธรรม นำความรู้ สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข
อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวต่อว่า ปัจจุบัน “พระธรรมวิทยากร” นับเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าต่อการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ในด้านการเป็นแบบอย่างและการประพฤติปฏิบัติ สมรรถนะของพระธรรมวิทยากรมีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน และประชาชน โครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา ภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ประจำปีงบประมาณ 2564 นี้ ถือเป็นการเปิดพื้นที่ในการสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และยังเป็นการปลุกกระแส ปลูกจิตสำนึกให้สังคมไทยหันกลับมาน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตอย่างมีคุณภาพ เพื่อนำพาตนเอง สังคม และประเทศชาติให้หลุดพ้นจากวิกฤติด้านศีลธรรมได้ผลเป็นรูปธรรม

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

BITKUB Ad

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!