WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

6953 สอศ SE ED 01

ซีเอ็ด จับมือ สอศ. เสริมแกร่งนวัตกรรมเทคโนโลยี ยกระดับครูอาชีวศึกษา

          บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ผนึกกำลังกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือนำเทคโนโลยีนวัตกรรมและระบบสารสนเทศ มาพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรอาชีวศึกษาในการจัดการเรียนการสอน ผลิตบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

          พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล กรรมการผู้จัดการบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยนางกนิษฐ์ พรหมเสน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานผลิตหนังสือ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) และนางภาสพรรณี มหายศ ผู้อำนวยการสายงานธุรกิจดิจิตอล บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามกับ นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษานายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ และนางสาวธณัทอร วรรณจรูญ หัวหน้ากลุ่มนวัตกรรมพัฒนาบุคลากร เป็นผู้แทน ดร.สุรพงษ์ เอิมอุทัย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน

 

6953 สอศ SE ED 03

 

          ด้าน นายรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล กรรมการผู้จัดการบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ซีเอ็ด มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือ สอศ. มาอย่างยาวนาน โดยซีเอ็ดมีบทบาทสำคัญเป็นผู้นำสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมการศึกษาที่ทันสมัยเข้าสู่สถาบันอาชีวศึกษาในหลายแขนง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น เมคคาทรอนิกส์, STEM ศึกษาภาษาศาสตร์ และการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีต่อยอดการศึกษาในด้านต่างๆ สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ ซีเอ็ดมีความยินดีอย่างยิ่งที่มีส่วนสนับสนุน ยกระดับองค์ความรู้อาชีวศึกษาให้มีความเข้มข้นขึ้น ทั้งด้านสมรรถนะเทคนิค บูรณาการศาสตร์ด้านการศึกษาสมัยใหม่ เช่น เทคนิคทักษะด้านความรู้ (Hard Skill) ควบคู่กับทักษะด้านอารมณ์ (Soft Skill), เทคนิคสอนผ่านสื่อในรูปแบบสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัลใหม่ เป็นต้น โดยมุ่งเน้นพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ให้เป็นต้นแบบและตัวขับเคลื่อนสำคัญของการพัฒนาระบบอาชีวศึกษาไทย ต่อยอดและถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรียนสาขาวิชากลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการตลาดแรงงาน ภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมของประเทศอย่างยั่งยืน

          “ผมอยากเห็นบุคลากรทางการศึกษาเป็นต้นแบบของนักเรียนด้วย ซึ่งหากเราตั้งโจทย์แบบนี้เราจะมองเห็นภาพว่าความเป็นตัวตนของบุคลากรทางอาชีวศึกษา สามารถยกระดับขีดความสามารถให้เป็นไปได้หลายทิศทาง ซึ่งการเสริมสร้างทักษะ Soft skill เข้าไปด้วยจะทำให้บุคลากรเป็นตัวของตัวเอง มีความโดดเด่นเฉพาะตัว ควบคู่กับความรู้ของอาชีวศึกษา ที่ถือว่าเป็นองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ หรือทักษะในการใช้ชีวิต หากครูมีทักษะ soft skill ตรงนี้เพิ่มเติมเข้าไป จะสามารถเข้าถึงและตอบโจทย์นักเรียนได้ นักเรียนที่จบการศึกษาไป ก็จะมีคุณภาพตรงกับที่ตลาดแรงงานต้องการ

 

6953 สอศ SE ED 02

 

          ในขณะที่ นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า ภาคอุตสาหกรรมไทยในปัจจุบัน ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย New S-Curve ที่ต้องพึ่งพานวัตกรรมใหม่ในการขับเคลื่อน ทำให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพครูอาชีวศึกษา เพื่อถ่ายทอดทั้งความรู้ทางทฤษฎี และจิตวิทยาต่อผู้เรียนให้เข้าถึงองค์ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ การร่วมมือกับบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งนี้ นับเป็นโอกาสที่ดีของสอศ.ที่จะปรับมิติใหม่ให้ครูอาชีวศึกษา ใช้เทคโนโลยี แพลตฟอร์มออนไลน์จัดการเรียนการสอนให้ทันสมัย ลดข้อจำกัดเดิม เสริมทักษะความรู้เทคนิคตามหลักสูตรควบคู่กับทักษะSoft Skill เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของสถานประกอบการที่ต้องการแรงงานแบบครบเครื่องทั้งทักษะฝีมือ และทักษะปฏิสัมพันธ์ให้อยู่ร่วมทางสังคมได้

          “สอศ. มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ซีเอ็ดเข้ามาช่วยเหลือบุคลากรทางการศึกษาของเรา ในด้านการเรียนการสอน เพื่อก้าวทันต่อเทคโนโลยี ทั้งเรื่องวิทยาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ และทักษะ soft skill หรือแม้กระทั่งศาสตร์ที่ยากต่อการดำเนินงาน ซึ่งผมเชื่อมั่นว่า ซีเอ็ดมีศักยภาพและความเชี่ยวชาญ ในการจัดทำสื่อการเรียนรู้ทางดิจิทัล ผ่านรูปแบบแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ เพื่อให้ครูสถาบันอาชีวศึกษาเรียนรู้ และถ่ายทอดไปสู่เด็กได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมพร้อมพัฒนากำลังคนให้เข้าสู่โลกของอาชีพได้อย่างแท้จริง

 

A6953

 Click Donate Support Web

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

 

 

 

 

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!