WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

1a 1BMTA

ผอ.ขสมก. แจกแจงกรณีการจ้างเหมาเอกชนเดินรถโดยสาร ยกระดับคุณภาพบริการโดยเร็ว

      นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ขสมก. มีภารกิจในการให้บริการขนส่งมวลชนด้วยรถโดยสารประจำทางในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยไม่หวังผลกำไร แต่เนื่องจาก รถโดยสารของ ขสมก. ที่มีอายุการใช้งานหลายปี ทำให้มีปัญหารถเสียบ่อยและปัญหาด้านมลพิษ ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้บริการ ประกอบกับ ขสมก. มีผลการดำเนินงานขาดทุนอย่างต่อเนื่อง จากการให้บริการและมีค่าใช้จ่ายด้านการเหมาซ่อม - ต้นทุนบุคลากรสูง ทำให้ ขสมก. ต้องเร่งยกระดับคุณภาพบริการโดยเร็ว

     การดำเนินการของ ขสมก. ในครั้งนี้เป็นการแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วนที่มีความจำเป็นต้องจัดหารถใหม่เข้ามาบรรจุในเส้นทางตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางฯ ของกรมการขนส่งทางบก หาก ขสมก. ไม่เร่งรัดการจัดหารถโดยสารใหม่ดังกล่าว อาจส่งผลให้ ขสมก. เสียสิทธิในการเป็นผู้ประกอบการขนส่งในเส้นทาง จำนวน ๙๐ เส้นทาง จาก ๑๐๗ เส้นทางของ ขสมก.

         การดำเนินการด้วยวิธีจ้างเหมาบริการ ที่เป็นการทำสัญญาระยะสั้น (๒ ปี) ในช่วงที่รอให้แผนฟื้นฟูได้รับความเห็นชอบจาก ครม. ให้ดำเนินการ จะไม่ส่งผลกระทบให้เกิดการปรับลดจำนวนพนักงานของ ขสมก. แต่อย่างใด เนื่องจากปัจจุบัน ขสมก. มีจำนวนคนขับรถไม่เพียงพอแก่การให้บริการ ดังนั้นการจ้างเหมาบริการที่มีคนขับรถมาพร้อมกับรถใหม่ จึงถือเป็นการหาพนักงานขับรถมาให้บริการเพิ่มในส่วนที่ขาด และเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างในการจัดหาคนขับรถมาให้บริการ

ส่วนพนักงานเก็บค่าโดยสารจะเป็นพนักงานของ ขสมก. และ ในเบื้องต้นที่ระบบเก็บค่าโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่ถูกนำมาใช้ ขสมก. จึงยังมีความจำเป็นต้องมีพนักงานเก็บค่าโดยสารอยู่  และในส่วนของราคาค่าโดยสาร 30 บาท ต่อคน ต่อวัน นั้นเป็นข้อมูลจากแผนฟื้นฟูฯปี 62 ที่ได้กลับไปทบทวน และยังไม่ได้เสนอแก่ ครม. และ คณะกรรมการขนส่งทางบก เพื่อให้ความเห็นชอบ จึงยังไม่มีการปรับใช้แต่อย่างใด

        ทั้งนี้ การจ้างเหมาบริการนี้เป็นการใช้งบดำเนินงานของ ขสมก. โดยนำเอารายได้จากการเดินรถ และส่วนต่างจากการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน มาจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับเอกชน โดยคิดค่าจ้างจากพื้นฐานค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งส่งผลให้ ขสมก. ลดค่าใช้จ่ายด้านการเหมาซ่อม ลดต้นทุนของพนักงานขับรถ และลดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง (เปลี่ยนจากน้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงพลังงานสะอาด) ลงประมาณ ๖,๗๗๔ บาทต่อคันต่อวัน เมื่อเปรียบเทียบกับการจ้างเหมาบริการเอกชน จึงมีต้นทุนน้อยกว่าการที่ ขสมก. ซื้อหรือเช่ารถใหม่มาให้บริการเดินรถที่ต้องแบกรับภาระด้านการเหมาซ่อมเอง

       อีกทั้ง การจ้างเหมาบริการนี้ส่งผลให้รายได้เพียงพอกับรายจ่าย ไม่เป็นการลงทุนเพิ่ม ไม่ต้องกู้เงินเพิ่มในการลงทุนซื้อหรือเช่า ลดภาระด้านงบประมาณของภาครัฐ ไม่เป็นภาระผูกพันในระยะยาวนอกจากนั้นหากเป็นการซื้อหรือเช่าอาจต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานนานกว่าการจ้างเหมาบริการในขั้นตอนของการของบประมาณรัฐบาลรวมทั้งการพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะบรรจุรถไม่ทันภายในระยะเวลาที่กรมการขนส่งทางบกได้กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ข้างต้น

      ดังนั้น การจ้างเหมาบริการจึงเป็นแนวทาง / โครงการ ที่สามารถแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วนนี้ได้ จึงสามารถสรุปได้ว่าการดำเนินการครั้งนี้เป็นทางเลือกที่มีความเหมาะสมที่สุดกับสถานการณ์ของ ขสมก. ในปัจจุบัน ต่อมาหากแผนฟื้นฟูได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการต่อได้ ขสมก. จะดำเนินการตามกรอบและแนวทางตามแผนฟื้นฟูให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป

 

 Click Donate Support Web 

 

EXIM One 720x90 C J

AXA 720 x100

aia 720 x100

วิริยะ 720x100GC 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!