WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

1a 1ไกล่เกลี่ย

ขอเชิญชวน ประชาชนที่มีคดีข้อพิพากก่อนฟ้อง และหลังศาลมีคำพิพากษา ร่วมงาน

 

??ขอเชิญชวน ประชาชนที่มีคดีข้อพิพากก่อนฟ้อง และหลังศาลมีคำพิพากษา ร่วมงาน..??

?'มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล)'?

?'มีหนี้ต้องแก้ไข รุกก้าวไปอย่างยั่งยืน'

?พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

?ตอบโจทย์การแก้ไขหนี้สิน หนี้ กยศ. หนี้บัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อรถยนต์

ร่วมกันหาทางออก ฝ่าวิกฤติ สร้างโอกาส ก้าวไปด้วยกัน

?25 - 26 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 - 16.30 น.

?ณ ห้องกิรัชฮอลล์ (BH 1-3) ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

?ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน : https://forms.gle/sahVeuLkmxGiiSJk6

#กระทรวงยุติธรรม #พลเอกประยุทธ์ #จันทร์โอชา #นายกรัฐมนตรี #สมศักดิ์ #เทพสุทิน #รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

#อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ #อธิบดีกรมบังคับคดี #กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ #กรมบังคับคดี

#ขอเชิญชวน #ประชาชนที่มีคดีช้อพิพากก่อนฟ้องและหลังศาลมีคำพิพากษา

#มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน #ครั้งที่1 #กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

#มีหนี้ต้องแก้ไขรุกก้าวไปอย่างยั่งยืน #ตอบโจทย์การแก้ไขหนี้สิน #หนี้กยศ #หนี้บัตรเครดิต #สินเชื่อส่วนบุคคล #สินเชื่อรถยนต์

#ร่วมกันหาทางออก #ฝ่าวิกฤติสร้างโอกาสก้าวไปด้วยกัน

#ห้องกิรัชฮอลล์ #BH1-3 #ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา #ไบเทคบางนา

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C JGC 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

วิริยะ 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!