WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

1a5โลตัสอมตะนคร

รมว.สุชาติ จับมือ โลตัสอมตะนคร จำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการแรงงานพันธุ์ดีฯ หวังสร้างรายได้ให้แรงงานในสถานประกอบการ

       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอพียง ณ บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (โลตัสสาขาอมตะนคร) จ.ชลบุรี ในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ให้สามารถพึ่งพาตนเอง มีภูมิคุ้มกัน โดยส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ เพาะปลูกพืชผักสวนครัว พืชผลทางการเกษตรหรือเลี้ยงสัตว์ นำผลผลิตมาบริโภคเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการครองชีพ

       นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุญาตให้กระทรวงแรงงานดำเนินการ เพื่อส่งเสริมให้นายจ้าง ลูกจ้างใช้ทรัพยากรธรรมชาติและเวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างมูลค่าด้วยการใช้ที่ดินหรือพื้นที่ว่างเปล่า และใช้เวลาหลังเลิกงานหรือในวันหยุด ทำการเพาะปลูกพืชผักสวนครัว ทำการเกษตร

โดยพืชผลที่ได้ลูกจ้างนำมาแลกเปลี่ยน แบ่งปันกันแล้วนำกลับไปบริโภคและจำหน่ายเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในครัวเรือน ปัจจุบันมีสถานประกอบกิจการทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ จำนวน 402 แห่ง สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ในครัวเรือนได้มากถึง 21.55 ล้านบาท นับเป็นความก้าวหน้าอีกระดับหนึ่งที่สามารถพัฒนาต่อยอดจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติสำหรับการเพาะปลูกเพื่อการบริโภค

ขยายไปถึงการเพาะปลูกเพื่อจำหน่าย นอกจากนี้ บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (โลตัส สาขาอมตะนคร) จ.ชลบุรี ยังได้รับรางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ.2565 ระดับประเทศ เป็นปีที่ 12 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ และสถานประกอบกิจการ เพื่อที่จะดูแลให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี อันเป็นพื้นฐานของ การพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งกระทรวงแรงงานจะดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่องต่อไป

     ด้าน นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวว่า การจัดงานโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ในวันนี้ มีสถานประกอบกิจการ 10 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการนำผลผลิตที่ได้จากโครงการ เช่น พืชผักสวนครัว ไข่ไก่ ฯลฯ มาแสดงและจัดจำหน่ายในราคาถูก เป็นการส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการแรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำพืชผักสวนครัวและผลผลิตทางการเกษตรของลูกจ้างที่ได้จากการเพาะปลูกมาจำหน่าย เพื่อสร้างมูลค่าและเพิ่มรายได้ในครัวเรือนให้แก่ลูกจ้าง

โดยผลของการจัดโครงการดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ให้แก่สถานประกอบกิจการทั่วประเทศ สำหรับเป็นแนวทาง ในการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป สถานประกอบกิจการใดสนใจเข้าร่วมโครงการ ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการแรงงาน โทร. 0 2660 2177

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!