WORLD7

smed ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

1AA1ศูนย์แรกรับ

ก.แรงงาน ลงพื้นที่ศูนย์แรกรับฯ หนองคาย สร้างการรับรู้แรงงานต่างด้าวเข้าถึงสิทธิความคุ้มครอง

      นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ท่านพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ซึ่งท่านกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความเท่าเทียมในสิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงานที่ทำงานอยู่ในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นแรงงานไทย แรงงานต่างด้าว ต้องได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียม เนื่องจากแรงงานเหล่านี้เป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เจริญก้าวหน้า

เพื่อให้บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการแรงงานของผู้ประกอบการและทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งกระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางาน จึงได้ จัดตั้งศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้างสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา จำนวน 3 แห่ง ในจังหวัดตาก สระแก้ว และหนองคาย

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2559 เพื่อเป็นศูนย์อบรมให้ความรู้แก่แรงงานต่างด้าวในการทำงานและการใช้ชีวิตในประเทศไทย รวมทั้งเป็นสถานที่ตรวจสอบคัดกรองแรงงานก่อนเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศ และเป็นจุดพักรอแรงงานเดินทางกลับประเทศ หวังป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์

          ด้าน ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พรหมดำ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน ได้นำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง หนองคาย ตามโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ และความเข้าใจนโยบายการบริหารจัดการ การนำเข้า ป้องกันและคุ้มครองสิทธิแรงงานต่างด้าว เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่แรงงานต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย

สำหรับ ศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง หนองคาย ตั้งอยู่เลขที่ 156/1 หมู่ที่ 5 ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ใช้เป็นสถานที่ในการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงาน โดยเฉพาะสัญญาจ้างงาน การใช้ชีวิตในประเทศไทยให้แก่แรงงานต่างด้าว การตรวจสอบ คัดกรองแรงงานต่างด้าวว่ามีนายจ้างจริงตามสัญญาจ้างและมีความพร้อมที่จะทำงานก่อนอนุญาตให้เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย การบันทึกข้อมูลแรงงานต่างด้าว เป็นศูนย์พักรอแรงงานต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย กรณีนายจ้างมารับเพื่อเดินทางไปทำงานและกลับประเทศ กรณีสิ้นสุดการจ้าง

นอกจากนี้ ยังเป็นสถานที่ออกใบอนุญาตทำงาน (E-Work Permit) เป็นศูนย์ที่สามารถตรวจสอบและขอรับสิทธิที่แรงงานพึงได้รับก่อนเดินทางกลับประเทศ รวมทั้งเป็นศูนย์ประสานงานให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่นายจ้างและแรงงานต่างด้าวเกี่ยวกับการดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญาจ้างงาน ซึ่งจะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ให้ความคุ้มครองแก่แรงงานต่างด้าวตามมาตรฐานสากลอีกด้วย

โดยแรงงานที่เข้ารับการอบรมที่ศูนย์ฯ แห่งนี้ จะได้รู้ถึงสิทธิ ค่าจ้าง สัญญาจ้าง สวัสดิการ การปฏิบัติตัวเมื่ออยู่ในประเทศไทย รวมถึงขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาต่างๆขึ้น ซึ่งการอบรมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 3 – 6 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

      ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ยังได้ร่วมจัดกิจกรรมออกหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ (Road Show) ที่ศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้างหนองคาย ตามโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ และความเข้าใจนโยบายการบริหารจัดการ การนำเข้า ป้องกันและคุ้มครองสิทธิแรงงานต่างด้าว เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่แรงงานต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย

เพื่อให้แรงงานเหล่านี้ ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนส่งเสริมให้มีการใช้แรงงานถูกกฎหมายและป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน เพราะแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายนั้น จะได้รับการคุ้มครองดูแลทั้งด้านสิทธิประโยชน์รวมทั้งสวัสดิการต่างๆ ที่เหมาะสมตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกับแรงงานไทยทุกประการอีกด้วย

 
<p>&nbsp;</p>
<p style="margin: 0px; color: #333333; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff; text-align: left;"><a href="http://www.exim.go.th/" target="_blank" rel="noopener" dir="ltr" style="background-color: transparent; color: #666666; text-decoration: none;"><img src="/images/Banner1/EXIM_720x100.gif" alt="EXIM One 720x90 C J" width="720" height="100" dir="ltr" style="border: 2px inset #c70f1a; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin: 1px 10px 8px 0px;" /></a></p>
<p><a href="http://www.viriyah.co.th/th/" target="_blank" rel="noopener" dir="ltr"><img src="/images/Banner1/วิริยะ_720x100.gif" alt="วิริยะ 720x100" width="720" height="100" dir="ltr" style="margin: 1px 10px 8px 0px; border: 2px inset #c70f1a; float: left;" /></a></p>
<p><a href="http://www.krungthai-axa.co.th/th/ishield?utm_source=GoogleSEM&amp;utm_medium=CPC&amp;utm_campaign=Brand+Corporate+Generic_Life&amp;utm_term=Brand+Corporate+Generic_Life_Life&amp;utm_content=ishield&amp;gclid=CjwKCAjwloCSBhAeEiwA3hVo_byPt0GUhFY0uxR3QzuMCXy-12eOfcQ0fbdcbZGiUQc1H-Emw7cvxhoCmXsQAvD_BwE&amp;gclsrc=aw.ds" target="_blank" rel="noopener" dir="ltr"><img src="/images/banners/AXA_720-x100.gif" alt="AXA 720 x100" width="720" height="100" dir="ltr" style="margin: 1px 10px 8px 0px; border: 2px inset #c70f1a;" /></a></p>
<p style="margin: 0px; color: #333333; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff; text-align: left;"><a href="http://www.aia.co.th/th/index.html" target="_blank" rel="noopener" dir="ltr" style="background-color: transparent; color: #666666; text-decoration: none;"><img src="/images/banners/aia_-720-x100.gif" alt="aia 720 x100" width="720" height="100" dir="ltr" style="border: 2px inset #c70f1a; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin: 1px 10px 8px 0px;" /></a></p>
<p style="margin: 0px; color: #333333; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff; text-align: left;"><a href="http://www.facebook.com/ptstation" target="_blank" rel="noopener" dir="ltr"><img src="/images/Banner1/PTG_720x100.gif" alt="PTG 720x100" width="720" height="100" dir="ltr" style="margin: 1px 10px 8px 0px; border: 2px inset #c70f1a;" /></a><a href="http://www.thaiunion.com/en" target="_blank" rel="noopener" dir="ltr"><img src="/images/Banner1/TU720x100.gif" alt="TU720x100" width="720" height="100" dir="ltr" style="margin: 1px 10px 8px 0px; border: 2px inset #c70f1a;" /></a><a href="http://www.smebank.co.th/" target="_blank" rel="noopener" dir="ltr" style="background-color: transparent; color: #666666; text-decoration: none;"><img src="/images/banners/sme_720x100.gif" alt="sme 720x100" width="720" height="100" style="border: 2px inset #c70f1a; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin-top: 1px; margin-right: 10px; margin-bottom: 8px;" /></a></p>
<p style="margin: 0px; color: #333333; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff; text-align: left;"><a href="http://www.banpu.com/?lang=th" target="_blank" rel="noopener" dir="ltr" style="background-color: transparent; color: #666666; text-decoration: none; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px;"><img src="/images/Banner1/BANPU_720x100.gif" alt="BANPU 720x100" width="720" height="100" dir="ltr" style="border: 2px inset #c70f1a; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin: 1px 10px 8px 0px;" /></a><a href="http://www.oic.or.th/th/consumer" target="_blank" rel="noopener" dir="ltr" style="background-color: transparent; color: #666666; text-decoration: none;"><img src="/images/News/1-8-16/QIC_-720x100.gif" alt="QIC 720x100" width="720" height="100" dir="ltr" style="border: 2px inset #c70f1a; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin: 1px 10px 8px 0px;" /></a></p>
<p><a href="https://www.baac.or.th/th/index.php?cover_page=1" target="_blank" rel="noopener" dir="ltr"><img src="/images/Banner1/ธกส_-720x100.gif" alt="ธกส 720x100" width="720" height="100" dir="ltr" style="margin: 1px 10px 8px 0px; border: 2px inset #c70f1a;" loading="eager" /></a></p>
<p><a href="https://www.supalai.com/?utm_source=google&amp;utm_medium=search&amp;utm_campaign=corp&amp;gclid=Cj0KCQjw852XBhC6ARIsAJsFPN0UNgE8fPRH-3bWTzI-qC-6NnRrPkvM2WkNrUgEiUh537FMgZ1dpJEaApjaEALw_wcB" target="_blank" rel="noopener" dir="ltr"><img src="http://www.newsdatatoday.com//images/banners/%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%9F%E0%B8%B9720x100px.gif" alt="ใจฟู720x100px" width="720" height="100" dir="ltr" style="border: 2px inset #c70f1a; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; color: #666666; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff; margin: 1px 10px 8px 0px;" loading="eager" /></a></p>
<p style="margin: 0px; color: #333333; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff;"><a href="http://www.ais.th/" target="_blank" rel="noopener" dir="ltr" style="background-color: transparent; color: #666666; text-decoration: none;"><img src="/images/Banner1/ais_720x100.gif" alt="ais 720x100" width="720" height="100" dir="ltr" style="border: 2px inset #c70f1a; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; margin: 1px 10px 8px 0px;" /></a></p>

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!