WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

1หัวใจ7 24

ประกันสังคม จับมือ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมดูแลผู้ประกันตนป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดในโครงการรักษาหัวใจ 7/24 เฉลิมพระเกียรติ

      นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญในการดำเนินการยกระดับคุณภาพการบริการสาธารณสุข และสุขภาพของผู้ประกันตน โดยพัฒนาระบบประกันสุขภาพ จัดบริการการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและเท่าเทียมกัน

ปัจจุบันผู้ประกันตนที่อยู่ในระบบประกันสังคมรวมทั้งสิ้น 24,216,177 คน กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองผู้ประกันตนให้ได้รับการบริการทางการแพทย์ ที่มีคุณภาพ มาตรฐานสากล ทำให้แรงงานในระบบมั่นใจว่าเมื่อยามเจ็บป่วยจะได้รับการดูแลอย่างเต็มที่ จากข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข สถานการณ์โรคหัวใจและหลอดเลือดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โดยข้อมูลในปี 2563 มีผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าวสูงถึง 20,000 รายต่อปี หรือเฉลี่ยชั่วโมงละ 2 คน ส่งผลกระทบต่อการสูญเสียทรัพยากร ในวัยทำงาน และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่หากได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว ทันเวลา จะช่วยลดอัตรา การเสียชีวิตลง สามารถกลับคืนสู่การทำงานได้ตามปกติ มีคุณภาพชีวิตที่ดีอีกครั้ง

            นายบุญสงค์ฯ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบัน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ได้ให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยการตรวจรักษา อย่างครบวงจร ตั้งแต่การตรวจสุขภาพหัวใจจนถึงการผ่าตัด และฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ รวมถึงส่งเสริมการดูแล เชิงป้องกันด้วยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง สหสาขาวิชาชีพตลอด 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้ ยังมีการนำเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดชนิดระนาบเดียวเครื่องแรกในเอเชีย และนวัตกรรมสุขภาพต่างๆ เข้ามาช่วยเพิ่มขีดความสามารถของการดูแลรักษาให้ทำได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ สำนักงานประกันสังคม ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดแก่ผู้ประกันตน สามารถเข้าถึงการรักษา อย่างรวดเร็ว ทันเวลา ลดอัตราการเสียชีวิต ส่งผลให้ผู้ประกันตนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โดยสำนักงานประกันสังคม ได้จับมือราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการรักษาหัวใจ 7/24 เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นความร่วมมืออันดีของการร่วมส่งเสริมการดูแลสุขภาพหัวใจของคนไทย โดยผู้ประกันตนหรือผู้ป่วยที่อยู่ในวัยทำงานสามารถเข้ารับการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยทำ 7 หัตถการ ประกอบด้วย

1) การฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ (CAG) 2) การฉีดสีหลอดเลือดหัวใจและขยายหลอดเลือดหัวใจ ด้วยบอลลูน (CAG + PCI) 3) การตรวจทางสรีระวิทยาไฟฟ้าหัวใจ ด้วยการจี้ไฟฟ้าหัวใจ (EPS with RFCA) 4) การจี้ไฟฟ้าหัวใจด้วยเครื่อง Carto (EPS with Carto) 5) การใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบถาวร Permanent Pace Maker 6) การใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจถาวร (AICD) และ 7) การใส่เครื่องสมานฉันทร์หัวใจ ในภาวะหัวใจล้มเหลว CRTP(D)

ในห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ซึ่งเปิดให้ผู้ประกันตนใช้สิทธิประกันสังคม สามารถเข้ารับการรักษา โดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษา และไม่เสียค่าใช้จ่ายส่วนเกิน ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ Hotline : 06 4205 3970 CRA Contact Center : 1118 ที่มีแพทย์หัวใจรองรับทุกสถานการณ์ฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

         ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน สายด่วนประกันสังคม 1506 บริการ 24 ชั่วโมง

 

Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!