WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

01อาเซียนบวกสาม

รมว.สุชาติ ส่ง เลขาฯ ประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนบวกสาม เร่งยกระดับทักษะแรงงาน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่โลกดิจิทัล

       นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วย นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และคณะ เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 12 (The 12th ALMM+3) โดยมี นายตุลย์ ไตรโสรัส เอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานด้านแรงงานและส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานของประเทศอาเซียนบวกสาม ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี โดยที่ประชุมได้หยิบยกประเด็นความร่วมมือเพื่อพลิกโฉมโลกแห่งการทำงานในประชาคมอาเซียนสู่การเติบโตและฟื้นฟูด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน

      นายสุเทพ กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่าในช่วงระยะ 3 ปีที่ผ่านมา ประชาคมโลกต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวเป็นตัวเร่งให้วิถีการดำรงชีวิตและวิถีการทำงานเปลี่ยนแปลงไปอย่างก้าวกระโดด เทคโนโลยีดิจิทัลจึงเข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิตและการทำงานอย่างรวดเร็ว รัฐบาลไทยภายใต้การนำของท่าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลกระทรวงแรงงาน และท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงได้มีนโยบายเร่งพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้มีความรู้ด้านดิจิทัล

พร้อมทั้งปรับรูปแบบการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยการเพิ่มช่องทาง การเข้าถึงการฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ เพื่อตอบโจทย์ให้แรงงานที่ต้องการพัฒนาตนเองสามารถเข้าถึงการฝึกอบรมได้ทุกที่ ทุกเวลา ตามที่ต้องการ นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานยังเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านการเทคนิคอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม (TVET) และได้ร่วมดำเนินงานในประเด็นดังกล่าวภายใต้ความร่วมมือของสภาการเทคนิคอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมแห่งอาเซียนมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อผลักดันให้ระบบการเทคนิคอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมของภูมิภาคมีความเข้มแข็ง และเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญในการฟื้นฟูและพัฒนาภูมิภาคต่อไปด้วย

   นายสุเทพ กล่าวต่อว่า การประชุมในครั้งนี้กระทรวงแรงงานได้เห็นชอบในหลักการต่อร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 12 ซึ่งสะท้อนถึงลำดับความสำคัญและความร่วมมืออย่างต่อเนื่องระหว่างอาเซียนกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งกระทรวงแรงงานจะได้เสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีต่อไป โดยกระทรวงแรงงานพร้อมร่วมดำเนินงานด้านแรงงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนกับทุกภาคส่วน เพื่อเป็นส่วนช่วยให้การดำเนินงานของภูมิภาคประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และเป็นภูมิภาคที่เติบโตรุ่งเรืองไปด้วยกัน

      “ผลจากการประชุมในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการยกระดับทักษะฝีมือแรงงานในประเทศไทยให้มีทักษะด้านดิจิทัล รองรับงานในรูปแบบใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ เพื่อให้แรงงานสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้ ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต ทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้แรงงานมีทักษะ มีอาชีพ มีงานทำ มีรายได้ที่มั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป”นายสุเทพ กล่าวท้ายสุด

 

Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!