WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

1Bมุสลิมปลื้ม

รมว.เฮ้ง เผย ชุมชนมุสลิมปลื้ม!! ลุงตู่ ฟื้นสัมพันธ์ซาอุฯ สำเร็จ

       นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน 'วันรวมใจ สู่นูรุ้ลฮิดายะห์ (แสงประทีป)' โดยมี นายมีศักดิ์ อิทธิธนากุลชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ดร.จำลอง ช่วยรอด คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน และคณะกรรมการจัดงาน ให้การต้อนรับ ณ มัสยิดนูรุ้ลฮิดายะห์ (แสงประทีป) ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

      นายสุชาติ กล่าวว่า รัฐบาล ภายใต้การนำของท่าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบที่มีอยู่กว่า 22 ล้านคน เพราะแรงงานทุกคนถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เจริญก้าวหน้า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา รัฐบาลได้พยายามผลักดันโครงการเยียวยาต่าง ๆ ให้ครอบคลุมแรงงานทุกกลุ่มทั้งในระบบและนอกระบบ

      ซึ่งในส่วนของแรงงานนอกระบบได้มีโครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 40 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง แท็กซี่ หาบเร่แผงลอย นักร้อง นักดนตรี ผู้ที่ทำงานในกิจการสถานบันเทิงฯ ใน 29 จังหวัด คนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 2 เดือน เป็นเงินเกือบ 60,000 ล้านบาท

      นอกจากนี้ รัฐบาลยังผลักดันร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองแรงงานนอกระบบ พ.ศ. … ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 9) มีกองทุนเพื่อแรงงานนอกระบบใช้เพื่อเป็นแหล่งเงินกู้มีทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ ซึ่งจะทำให้พี่น้องแรงงานนอกระบบมีหลักประกันทางสังคมและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งการจัดงานในวันนี้ถือว่าเป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนให้มีความเข้มแข็ง อันจะเป็นการยกระดับให้ชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

     ผมในนามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานขอชื่นชมและขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ท่านสมาชิก อบต. รวมถึงคณะกรรมการจัดงาน ส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ตลอดจนผู้ให้การสนับสนุนทุก ๆ ฝ่าย ซึ่งกระทรวงแรงงานยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ให้มัสยิดและการบำรุงการศึกษาภาคศาสนา ที่จะเป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่อสังคม

     เพื่อให้ลูกหลานเยาวชนได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนของศาสนา เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมือง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ซึ่งเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จสถานที่แห่งนี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนอีกแห่งหนึ่ง ที่จะเกิดประโยชน์แก่ลูกหลานของคนในชุมชนในอนาคตอีกด้วย

      ด้าน นายมีศักดิ์ อิทธิธนากุลชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร กล่าวว่า ผมขอขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ท่านได้ดูแลพี่น้องประชาชนทุกศาสนาอย่างเท่าเทียมกัน ผลงานที่ท่านทำให้พวกเรามีความสุข คือ การที่ท่านได้ไปฟื้นฟูความสัมพันธ์กับซาอุดีอาระเบียสำเร็จ จนสามารถทำให้ทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นเช่นเดิม พวกเราพี่น้องชาวมุสลิมก็สามารถเดินทางไปแสวงบุญที่นครเมกกะได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

     ในวันนี้ผมขอขอบคุณท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน รวมทั้งทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจกรรมของของชุมชน เพื่อพัฒนามัสยิดให้กลายแหล่งเรียนรู้เกิดประโยชน์แก่คนในชุมชนตามวัตถุประสงค์การจัดงาน

     ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 500 คน ประกอบด้วย ผู้นำท้องถิ่นพี่น้องมุสลิมและชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งกิจกรรมภายในงานมีการดื่มน้ำชาเพื่อการกุศลและการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของของชาวบ้านในชุมชน เพื่อนำรายได้จากการออกร้านทั้งหมดร่วมสมทบทุนเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารพาณิชย์และการบำรุงการศึกษาภาคศาสนาต่อไป

 

Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!