WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

Gทศพร ศรสมพนธกนจ.ตั้งซูปเปอร์บอร์ดจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้เกิดความรวดเร็ว

       นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (กนจ.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานว่า ที่ประชุม กนจ. เห็นชอบให้มีการตั้งคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคและพื้นที่ (ก.บ.ภ.) ที่จะทำหน้าที่เปรียบเสมือนซูปเปอร์บอร์ดในการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาประจำปีของจังหวัด ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งจะมีการกำกับดูแลการทำงานใน 6 ภาค คือ ภาคเหนือ, ภาคกลาง , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , ภาคใต้ ,ภาคตะวันออก ในกลุ่มจังหวัดพื้นที่ EEC และกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ เหมือนกับการบริหารงานของ กนจ. โดย กนจ. ยังคงทำหน้าที่เช่นเดิม

       ทั้งนี้ คณะกรรมการ ก.บ.ภ.ที่จะตั้งขึ้น นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธาน ขณะที่มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี เป็นประธาน กนจ.แทน ซึ่งทั้งหมดจะทำให้การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเป็นไปอย่างรวดเร็ว ตรงกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้งานทุกอย่างเดินหน้าไปอย่างรวดเร็วกว่าแผนงานเดิมที่วางไว้ ทั้งในด้านการกำกับดูแล การจัดสรรงบประมาณ ที่จะทำให้เกิดความรวดเร็วและตรงกับความต้องการในแต่ละพื้นที่ โดยจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบในสัปดาห์หน้า

       ด้านนายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) กล่าวว่า จะนำมติในที่ประชุมไปดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551 เพื่อเร่งจัดตั้ง ก.บ.ภ. ขึ้นมาดำเนินงาน ซึ่งเมื่อจัดตั้งแล้วก็จะดำเนินงานทันที

                        อินโฟเควสท์

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!