WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

1AA1A3Aotop23

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดตัว Platform ดิจิทัล 'Click ชุมชน... เรียนรู้ ดู เที่ยว ทั่วไทย' มอบของขวัญปีใหม่ 2565 ให้กับประชาชน

     นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธาน เปิดตัว Platform ดิจิทัล ‘Click ชุมชน... เรียนรู้ ดู เที่ยว ทั่วไทย’ มอบของขวัญปีใหม่ 2565 ให้กับประชาชน โดยมี คณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมงาน ณ เวทีกลางอาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

      นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย มีนโยบายมอบของขวัญปีใหม่ 2565 ให้กับประชาชน โดยได้จัดทำโครงการ “130 ปี มหาดไทย ส่งสุข คลายทุกข์ให้ประชาชนรับปีใหม่ 2565” เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ตามปณิธานของคนมหาดไทย และมีความมุ่งมั่นในการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง  ซึ่ง 12 ของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทย จะช่วยให้พี่น้องประชาชนมีความสุข ลดภาระค่าใช้จ่าย สามารถเข้าถึงบริการได้โดยสะดวก ควบคู่กับการใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ไปด้วยกัน

sme 720x100

      กรมการพัฒนาชุมชนสานต่อนโยบายกระทรวงมหาดไทย และได้เปิดตัวแพลตฟอร์มบริการดิจิทัล “Click ชุมชน” เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการเข้าสู่ย่างก้าวที่ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน ‘สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ’ โดยกรมการพัฒนาชุมชน มีภารกิจหลักในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการมี   ส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ ซึ่งที่ผ่านมาการติดต่อระหว่างภาครัฐและประชาชน ยังมีข้อจำกัดด้านงานเอกสารที่ทำให้เกิดความล่าช้า กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้นำบริการ e-Service เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงระบบการให้บริการของหน่วยงานเพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วต่อการเข้าถึงข้อมูลงานพัฒนาชุมชน ผ่านการใช้งานบนมือถือและคอมพิวเตอร์ รองรับการบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง

       นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวต่อว่า การเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจ ฐานรากได้อย่างยั่งยืน หัวใจสำคัญคือ ฐานข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องและตรงจุด เข้าถึงประชาชน กลุ่มเป้าหมายในทุกมิติ ในขณะเดียวกันต้องอาศัยความมุ่งมั่นเดินหน้าอย่างจริงจัง โดยเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมผ่านการทำงานเป็นทีมและบูรณาการทุกภาคส่วนเพราะการมีทีมงานถือว่าเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญของความสำเร็จ ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เพื่อพัฒนาชุมชนให้เกิดความผาสุกแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่แก้ไขปัญหาเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

QIC 720x100

          'Click ชุมชน' เป็นแพลตฟอร์มบริการดิจิทัลการพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็วและใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและพัฒนาความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ผ่าน 9 Feature ที่สำคัญ ประกอบด้วย

  1. เมนูเที่ยวชุมชน การเข้าถึงชุมชนท่องเที่ยว Virtual Tours เที่ยวเสมือนจริง GIS ชุมชนท่องเที่ยว และ Trip ท่องเที่ยว
  2. เมนูช้อป OTOP แหล่งรวมสินค้า OTOP ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
  3. เมนูสมาชิก OTOP การลงทะเบียนผู้ประกอบการออนไลน์ และสมัครสมาชิก OTOP เพื่อรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
  4. เมนู 108 อาชีพ เพื่อเสริมทักษะอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน
  5. เมนูกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สมัคร/ตรวจสอบสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
  6. เมนูปราชญ์ชุมชน รวบรวมองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญของปราชญ์ชุมชน
  7. เมนูโคกหนองนา ข้อมูลแปลง ครัวเรือนต้นแบบ องค์ความรู้และข่าวสารต่าง ๆ
  8. เมนูความรู้ชุมชน แหล่งรวบรวมองค์ความรู้ ฐานเรียนรู้ในรูปแบบ e - Book
  9. เมนูมีทุน รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ สื่อการเรียนรู้ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
  10. TU720x100

          โดยรวบรวมเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของกรมการพัฒนาชุมชนที่นำมาให้บริการประชาชนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ทำให้หลังจากนี้การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการสินค้า OTOP การลงทะเบียน และตรวจสอบสิทธิ์ต่างๆ จากบริการของพัฒนาชุมชน สามารถดำเนินการผ่านแพลตฟอร์ม ‘Click ชุมชน’ และสามารถออกไป e – Certificate ได้ทันที ตลอดจนการท่องเที่ยวชุมชน และการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในด้านต่างๆ อาทิ แหล่งทุนชุมชน ความรู้ชุมชน การสร้างอาชีพ การสร้างรายได้ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างครอบคลุม

      กรมการพัฒนาชมชุมชน กระทรวงมหาดไทย จึงได้ออกแบบแพลตฟอร์มนี้ให้ใช้งานง่าย มีสีสันสบายตา สามารถใช้งานได้จากอุปกรณ์ที่หลากหลาย ผ่านทางเว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่น ‘Click ชุมชน’ ที่รองรับการใช้งานทั้งในระบบปฎิบัติการAndroid และ iOS นับเป็นครั้งแรกที่กรมการพัฒนาชุมชนมีการนำระบบดิจิทัลเข้ามาใช้บริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน พลิกโฉมระบบราชการสู่ Thailand 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล

GC 720x100

      โดยคำนึงถึงศักยภาพในการปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Transformation) และการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพิ่มความรู้ และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เป็นของขวัญปีใหม่จากกรมการพัฒนาชุมชน และกรมการพัฒนาชุมชนมีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย ‘สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ ได้อย่างยั่งยืนต่อไป อธิบดี กล่าวทิ้งท้าย

 

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C J

BANPU 720x100

ais 720x100NHA720x100

เจนเนอราลี่

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!