WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

1Aผ้าลายพระราชทาน 

พช. ศรีสงคราม จังหวัดนครพนม เพิ่มทักษะช่างมัดหมี่ผ้าลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” หนุน 14 กลุ่มทอผ้าอำเภอศรีสงคราม เพิ่มพูนทักษะการทอผ้าให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน

     พช. อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม เพิ่มทักษะช่างมัดหมี่ผ้าลายพระราชทาน’ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา’ หนุน 14 กลุ่มทอผ้าอำเภอศรีสงคราม เพิ่มพูนทักษะการทอผ้าให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน

     ณ อาคารฝึกงาน โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านหาดแพง ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้นายพิทักษ์ศิลป์ แก้วอุ่นเรือน พัฒนาการอำเภอศรีสงคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอศรีสงคราม (กพสอ.) จัดกิจกรรมฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีเพิ่มพูนทักษะการมัดหมี่ลายผ้าพระราชทาน ‘ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา’ กิจกรรมที่ 2 ฝึกปฏิบัติการมัดหมี่ลายผ้าพระราชทาน ‘ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา’

       โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครพนม ประเภท งบอุดหนุน (ทุนให้เปล่า) กำหนดดำเนินการ 2 วัน ระหว่างวันที่ 24 – 25 มีนาคม 2565 ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากกลุ่มทอผ้าไหมบ้านท่าเรือ ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จำนวน 2 ราย นำโดยนางอรพิน วะสาร ปราชญ์ชุมชนด้านการมัดหมี่ โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาคุณภาพการมัดหมี่ลายผ้าพระราชทาน ‘ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา’ แก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่เป็นสมาชิกกลุ่มทอผ้าในพื้นที่อำเภอศรีสงคราม จำนวน 20 คน จากกลุ่มทอผ้า จำนวน 14 กลุ่ม ประกอบด้วย

GC 720x100

1) กลุ่มทอผ้าบ้านหนองผือ หมู่ 4 ตำบลบ้านเอื้อง

2) กลุ่มทอผ้าย้อมคราม หมู่ 4 ตำบลบ้านเอื้อง

3) กลุ่มทอผ้าบ้านหนองผือ หมู่ 11 ตำบลบ้านเอื้อง

4) กลุ่มทอผ้าบ้านหนองผือ หมู่ 16 ตำบลบ้านเอื้อง

5) กลุ่มทอผ้าบ้านดงน้อย หมู่ 12 ตำบลสามผง

6) กลุ่มทอผ้าบ้านดอนสมอ หมู่ 1 ตำบลท่าบ่อสงคราม

7) กลุ่มทอผ้าบ้านนาหนองยาว หมู่ 7 ตำบลบ้านข่า

8) กลุ่มทอผ้าบ้านโนนรัง หมู่ 8 ตำบลนาคำ

9) กลุ่มทอผ้าบ้านนาคำ หมู่ 5 ตำบลนาคำ

10)กลุ่มทอผ้าครามบ้านดอนมงคล หมู่ 5 ตำบลบ้านข่า

11)กลุ่มทอผ้าบ้านขามเปี้ย  หมู่ 13 ตำบลบ้านข่า

12)กลุ่มทอผ้าศูนย์ศิลปาชีพบ้านหาดแพง ตำบลหาดแพง

13)กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าบ้านศรีเวินชัย หมู่ 6,13 ตำบลสามผง

14)กลุ่มทอผ้าบ้านนาโอ หมู่ 4 ตำบลนาเดื่อ

TU720x100

      กลุ่มทอผ้าทั้ง 14 กลุ่มนี้ได้รับมอบลายผ้าพระราชทาน ‘ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา’ จากนายธวัช  พรมโสภา นายอำเภอศรีสงครามเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 เพื่อนำไปเป็นต้นแบบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยนายอำเภอศรีสงคราม มอบหมายภารกิจให้ทั้ง 14 กลุ่ม นำลายผ้าพระราชทาน "ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา" เป็นต้นแบบในการผลิต โดยเน้นย้ำให้ผลิตด้วยเทคนิคการมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติจากพืชสมุนไพรไม้มงคลในพื้นที่เป็นหลัก โดยให้เริ่มจากโทนสีฟ้า สีเหลือง และสีม่วง เป็นลำดับแรก

       โดยในเบื้องต้นให้มีเพิ่มทักษะในการกระบวนการมัดหมี่ทอผ้าและผลิตผ้าลายพระราชทาน "ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา" ให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน อันจะส่งผลให้เกิดการสืบสานภูมิปัญญา และพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับสมาชิกกองทุนพัฒนาสตรีในพื้นที่ ให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยบูรณาการงบประมาณตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีเพิ่มพูนทักษะการมัดหมี่ลายผ้าพระราชทาน ‘ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา’

BANPU 720x100

       ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอศรีสงคราม (กพสอ.) ได้รับการอนุมัติงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครพนม จำนวน 160,000 บาท มุ่งเพิ่มพูนทักษะด้านการมัดหมี่ผ้าลายพระราชทาน 'ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา' และการย้อมสีธรรมชาติแก่กลุ่มเป้าหมาย โดยภายในวันที่ 1 เมษายน 2565 อำเภอศรีสงคราม สามารถผลิตและจำหน่ายผ้าลายพระราชทาน ‘ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา’ ในพื้นที่ต่อไป

     ผู้เข้าอบรมทั้ง 20 ราย มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียนรู้การมัดหมี่ลายผ้าพระราชทานให้ถูกต้อง และสวยงาม เพื่อเป็นขยายผลเป็นครูพาทำ ถ่ายทอดองค์ความรู่ให้กับสมาชิกกลุ่มที่ไม่ได้เข้ารับการอบรมต่อไป และวันนี้มีเยาวชนผู้มีใจรักการมัดหมี่และทอผ้า จากบ้านนาโอ หมู่ 4 ตำบลนาเดื่อ และบ้านอีอูด หมู่ 3 ตำบลนาเดื่อ เข้าร่วมสังเรียนรู้จำนวน 3 ราย โดยมีมุ่งมั่นจะรักษา ต่อยอดภูมิปัญญาการมัดหมี่ทอผ้าให้อยู่คู่กับชุมชนสืบไป

QIC 720x100

>ประชาสัมพันธ์ : โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

>ศรีสงคราม : เมืองปลา

>Change For Good

>เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C Jsme 720x100

 

ais 720x100

วิริยะ 720x100

hino2021

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!