WORLD7

smed ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

9578 AMA

AMA จับมือ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ลงนาม MOU พัฒนาองค์ความรู้-บุคลากรโลจิสติกส์

          “อาม่า มารีน” จับมือ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ” ลงนาม MOU พัฒนาองค์ความรู้-งานวิจัย-บุคลากร อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า-ขนถ่ายวัสดุ และโลจิสติกส์ ยกระดับอุตสาหกรรม

          นายพิศาล รัชกิจประการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) หรือ AMA เปิดเผยว่า บริษัทฯได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ หรือ MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยบริษัทฯได้เล็งเห็นความสำคัญในความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศ และระดับสากล จากการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ งานวิจัย งานพัฒนาที่เป็นที่ทราบกันดีในแวดวงอุตสาหกรรม และแวดวงการศึกษา สำหรับร่วมมือกันระหว่างสถาบันการศึกษา และบริษัทธุรกิจเอกชนในด้านการศึกษา และพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการองค์ความรู้ และการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้า อุตสาหกรรมขนถ่ายวัสดุ และโลจิสติกส์ รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ที่เชื่อมโยง ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันระดับประเทศ โดยความร่วมมือดังกล่าวจะมีสาระสำคัญเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ การวิจัย การผลิตนวัตกรรม และการพัฒนาบุคลากร รวมไปถึงการพัฒนาองค์ความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะนาไปสู่การถ่ายทอด การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ และเทคโนโลยีระหว่างทั้งสองฝ่าย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและความมั่นคงของประเทศชาติสืบต่อไปในอนาคต และเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัย และการบริหารจัดการองค์ความรู้ร่วมกัน รวมถึงร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ขององค์กรทั้งสองฝ่าย โดยความร่วมมือดังกล่าวในข้อตกลงจะมีกำหนดระยะเวลา 3 ปี

          โดยทั้งบริษัทฯ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จะให้การส่งเสริม สนับสนุน และอำนวยความสะดวกในการฝึกงาน ฝึกอบรม และจัดหาข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัย สนับสนุนให้นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และสนับสนุนการศึกษาดูงานภาคสนามสาหรับคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย และความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทในเครือ และบุคลากรของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสนับสนุนด้านสถานที่ และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ เพื่อดำเนินโครงการวิจัยร่วมกัน ตลอดจนสนับสนุนโครงการวิจัยที่เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการยกระดับอุตสาหกรรม

          “ในฐานะตัวแทนฝ่ายบริหาร และพนักงานของ บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอเอ็มเอ โลจิสติกส์ จำกัด ทุกคนเล็งเห็นความสำคัญในความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศไทย ผลิตบัณฑิต และเป็นศูนย์กลางในการบริการทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับทั้งมหาวิทยาลัยที่จะได้มีประสบการณ์ตรงกับอุตสาหกรรม ส่วน AMA ก็จะได้พัฒนาความร่วมมือในการวางแผนการจัดส่งอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีด้านการขนส่งด้วยระบบไฟฟ้าที่เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO14001 และในส่วนของ Cold Chain services จะมีการนำนวัตกรรม และองค์ความรู้ที่ทางมหาวิทยาลัยฯมีมาทำให้เกิดขึ้นจริงโดย AMA Logistics เรารู้สึกยินดี และเป็นเกียรติ และต้องขอขอบพระคุณทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ให้โอกาสบริษัทในความร่วมมือครั้งนี้ และจะได้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ เพื่อพัฒนาระบบการขนส่งของประเทศไทย นำไปสู่ศักยภาพทางการแข่งขันระดับนานาชาติต่อไป” นายพิศาลกล่าว 

 

 

A9578

Click Donate Support Web 

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

iconmotor

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!