WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

TALISประภาส2

บลจ.ทาลิส จ่ายปันผล 2 กองทุนหุ้นไทย

ประเมินตลาดหุ้นไทยครึ่งปีหลังปรับตัวเพิ่มจากหลายปัจจัยบวก

          นายประภาส ตันพิบูลย์ศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมจ่ายเงินปันผล ครั้งที่ 2 สำหรับ 2 กองทุนหุ้นไทย ได้แก่ กองทุนเปิดทาลิส Dividend Stock หุ้นระยะยาวปันผล (TLDIVLTF-D) ในอัตรา 0.375 บาทต่อหน่วย รอบระยะเวลาบัญชี วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2565 และ กองทุนเปิดทาลิส Dividend Stock หุ้นทุนปันผล (TLDIVEQ-D) ในอัตรา 0.50 บาทต่อหน่วย รอบระยะเวลาบัญชี วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 30 เมษายน 2565 โดยกำหนดการปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 8.00 .และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกันในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565

          โดยทั้งสองกองทุนดังกล่าวได้มีการปิดสมุดทะเบียนไปเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 และ จ่ายปันผลครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 คือกองทุนเปิดทาลิส Dividend Stock หุ้นระยะยาวปันผล (TLDIVLTF-D) ในอัตรา 0.125 บาทต่อหน่วย และกองทุนเปิดทาลิส Dividend Stock หุ้นทุนปันผล (TLDIVEQ-D) ในอัตรา 0.30 บาทต่อหน่วย

          นายประภาส กล่าวเพิ่มเติมถึงภาพรวมตลาดหุ้นว่า ปัจจุบันตลาดหุ้นทั่วโลกอาจจะเผชิญแรงขายจากนักลงทุนซึ่งเกิดจากความกังวลในเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ จากปัจจัยเงินเฟ้อ และสงครามรัสเซีย-ยูเครนที่มีแนวโน้มยืดเยื้อ อย่างไรก็ตามตลาดหุ้นไทยมีโอกาสฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจากภาคการท่องเที่ยวที่เริ่มกลับมา และผลกระทบของ Covid-19 ที่มีแนวโน้มลดลง ส่งผลให้การเปิดประเทศเป็นไปอย่างราบรื่น ด้านผลประกอบการของ บจ. มีแนวโน้มฟื้นตัว รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐที่คาดว่าจะมีออกมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยให้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

 

          สำหรับกองทุนเปิดทาลิส Dividend Stock หุ้นทุนปันผล (TLDIVEQ-D) มีนโยบายลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี รวมถึงมีแนวโน้มที่จ่ายเงินปันผลตามหลักเกณฑ์คัดเลือกที่บริษัทจัดการ กำหนด โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์ ดังนี้ (1) ผลประกอบการทั้งในปัจจุบันและอนาคตของบริษัทผู้ออกตราสาร (2) การคาดการณ์การจ่ายเงินปันผลของบริษัทผู้ออกตราสาร โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาปรับเปลี่ยนหลักทรัพย์ที่ลงทุนให้สอดคล้องกับสภาวะการลงทุน โดยจะวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทผู้ออกตราสารเพื่อพิจารณาความสามารถในการจ่ายปันผลในอนาคตอย่างน้อยทุกครั้งที่มีการประกาศงบการเงิน ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงผลการดำเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์อย่างมีนัยสำคัญ ผู้จัดการกองทุนก็จะปรับเปลี่ยนการลงทุนให้เหมาะสม

          ทั้งนี้ การลงทุนในกองทุนหุ้นที่มีปันผล เหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงในการลงทุนได้สูงและมุ่งหวัง Passive Income จากกระแสเงินสดที่จะได้รับจากเงินปันผล และในภาวะที่ตลาดหุ้นมีความผันผวน จะช่วยลดความเสี่ยงจากการลงทุน โดยได้ส่วนเงินปันผลมาแทนส่วนต่างจากราคาหุ้นที่ลดลง

 

ผลการดำเนินงานของกอง กองทุนเปิดทาลิส Dividend Stock หุ้นทุนปันผล (TLDIVEQ-D) วันที่ 18/05/65

 

ผลตอบแทนย้อนหลัง

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

ตั้งแต่จัดตั้ง

TLDIVEQ-D

3.36%

5.68%

23.47%

6.20%

2.31%

เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark)

-2.56%

5.02%

10.00%

4.17%

1.21%

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน

19.76%

16.99%

15.53%

19.53%

17.51%

ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน

11.75%

11.88%

11.05%

23.05%

20.55%

 

เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark): SET HIGH DIV 30 TRI

 

ผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 

 

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บลจ.ทาลิส โทร. 0 2015 0222 กด 5 หรือ ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือ www.talisam.co.th 

 

A5915

 Click Donate Support Web 

AXA 720 x100

aia 720 x100GC 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!