WORLD7

smed ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

ASPคมสัน2

บลจ. แอสเซท พลัส ร่วมมือกับ BROOKFIELD ส่งกองทุน ASP-PRE-UI ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพดีระดับโลก พร้อมโอกาสรับผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ

          บลจ. แอสเซท พลัส ส่งกองทุน ASP-PRE-UI กองทุนแรกในไทย ลงทุนตรงกับ BROOKFIELD เสริมพอร์ตช่วงตลาดผันผวน เน้นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพดีระดับโลก และยังมีโอกาสเติบโต และสร้างผลตอบแทนอย่าสม่ำเสมอ เสนอขายครั้งแรก (IPO) ตั้งแต่ 11 – 19 .. 2565 

          นายคมสัน ผลานุสนธิ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาดและผลิตภัณฑ์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (บลจ. แอสเซท พลัส) เปิดเผยว่าแม้ว่าในช่วงที่ธนาคารกลางมีแนวโน้มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ท่ามกลางสภาวะอัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวอยู่ในระดับสูง กลุ่มสินทรัพย์ อย่างอสังหาริมทรัพย์นอกตลาด กลับสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการปรับค่าเช่ารายปีให้สอดคล้องหรือสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งช่วยปกป้องผู้ลงทุนไม่ให้ได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ นอกจากนี้ ปัจจัยเรื่องอัตราเงินเฟ้อยังเป็นปัจจัยบวก ที่หนุนให้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สูงขึ้น ซึ่งเมื่อต้นทุนปรับตัวขึ้น ค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน ด้านอุปกรณ์และวัสดุต่างๆ ล้วนปรับตัวขึ้น ส่งผลให้ราคาของสินทรัพย์กลุ่มนี้สูงขึ้นเช่นกัน ดังนั้น ในสภาวะเงินเฟ้อสูงเช่นนี้ ผมจึงมองว่าเป็นโอกาสลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นอกตลาด ซึ่งจะสามารถสร้างผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอนายคมสัน กล่าว

          สำหรับ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไพรเวท เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (กองทุน ASP-PRE-UI) ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์คุณภาพดี ผ่านกองทุน Brookfield REIT มุ่งเน้นลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างรายได้ และมีโอกาสรับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ ซึ่ง Brookfield เป็นบริษัทที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญจัดการสินทรัพย์ระดับโลก โดยการลงทุนเฉพาะในส่วนอสังหาริมทรัพย์ คิดเป็นมูลค่ากว่า 2.56 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ถือเป็นหนึ่งในผู้นำที่มีขนาดสินทรัพย์รายใหญ่ของโลก และมีประสบการณ์ลงทุนมาอย่างยาวนาน ทั้งนี้สัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน กองทุนนี้มีความเสี่ยงในระดับ 8+ กำหนดเสนอขายครั้งแรก (IPO) ตั้งแต่ 11 – 19 .. 2565 กองทุน ASP-PRE-UI ยังเพิ่มทางเลือกในการลงทุนผ่านหน่วยลงทุน 2 รูปแบบ ได้แก่ ในขณะที่หน่วยลงทุนชนิด ASP-PRE-UI-A จะสะสมผลตอบแทนไว้ในกองทุน ในขณะที่หน่วยลงทุนชนิด ASP-PRE-UI-D มีการจ่ายปันผล

          ผู้ลงทุนที่สนใจสามารถลงทุนในกองทุน ASP-PRE-UI ได้ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำครั้งแรก 1,000,000 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายได้ที่ บลจ. แอสเซท พลัส และผู้สนับสนุน การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัท ติดต่อ Asset Plus Customer Care 0 2672 1111 หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง www.assetfund.co.th 

 

A7443

 Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!