WORLD7

ใจฟู720x100pxsmed

9849 KKP PREIT UI FUND

บลจ.เกียรตินาคินภัทร แนะลงทุนอสังหาริมทรัพย์นอกตลาดรับมือตลาดหุ้นผันผวน และเงินเฟ้อขาขึ้น เผยกองทุน KKP PREIT-UI FUND ปิดยอดจองซื้อไอพีโอ กว่า 600 ล้านบาท

          บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด (บลจ.เกียรตินาคินภัทร) เผยว่าการเสนอขายกองทุนเปิดอสังหาริมทรัพย์ เคเคพี ไพรเวท รีท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KKP PREIT-UI FUND) เพื่อเป็นทางเลือกการลงทุนในช่วงเงินเฟ้อขาขึ้น และสร้างโอกาสรับกระแสเงินสดในระยะยาว ตอบโจทย์นักลงทุนท่ามกลางตลาดผันผวนและสภาวะเงินเฟ้อสูงทั่วโลก มียอดจองซื้อไอพีโอ กว่า 600 ล้านบาท โดยกองทุนนี้มีการเสนอขายครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 – 16 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา 

          นายยุทธพล ลาภละมูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด เปิดเผยว่า ตลาดการลงทุนในปี 2565 ทั้งตลาดตราสารหนี้โลกและตลาดหุ้นโลกโดยรวม มีความผันผวนสูงและยังคงมีอัตราผลตอบแทนติดลบ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากทั้งปัญหาห่วงโซ่อุปทานติดขัดและความขัดแย้งระหว่างประเทศรัสเซีย-ยูเครนที่ส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์และต้นทุนการผลิตต่างๆ ปรับตัวสูงขึ้นและอัตราเงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นมาก ธนาคารกลางของประเทศเศรษฐกิจหลักต้องเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อสกัดเงินเฟ้อ จนภาวะเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัวอาจกลับเข้าสู่ภาวะถดถอย ทั้งนี้ ราคาพลังงานที่ยังคงอยู่ในระดับสูงและนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางของประเทศเศรษฐกิจหลัก คือปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลให้ทั้งตลาดตราสารหนี้โลกและตลาดหุ้นโลกยังมีความผันผวนสูงในระยะข้างหน้า

          “บลจ.เกียรตินาคินภัทร มองเห็นทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจในสภาวะตลาดการลงทุนที่ผันผวนสูงในปัจจุบัน ได้แก่ การลงทุนใน Private Real Estate หรือ อสังหาริมทรัพย์นอกตลาด ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ผลตอบแทนมีความผันผวนน้อยเมื่อเทียบกับตลาดการลงทุนทั่วไป และสร้างโอกาสรับกระแสเงินสดในระยะยาว นอกจากนี้ Private Real Estate ยังเป็นสินทรัพย์ที่เหมาะเลือกลงทุนในช่วงอัตราเงินเฟ้อเป็นขาขึ้นเพราะผลการดำเนินงานมีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นได้ตามอัตราเงินเฟ้อ ทั้งนี้ บลจ.เกียรตินาคินภัทร ได้เปิดเสนอขายกองทุน KKP PREIT-UI FUND แก่ผู้ลงทุนไทยเพื่อเป็นทางเลือกการลงทุน ผสมผสานกับพอร์ตการลงทุนในตลาด (Public Assets) ช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนของตลาดการลงทุนโดยรวมและสภาวะเงินเฟ้อสูง เมื่อวันที่ 9 – 16 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดี มียอดจองซื้อกว่า 600 ล้านบาท

          สำหรับ กองทุน KKP PREIT-UI FUND ระดับความเสี่ยง 8+ เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund ที่มีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้นที่ไม่มีสิทธิ์ออกเสียง (non-voting participating shares) ของ Blackstone Real Estate Income Trust iCapital Offshore Access Fund SPC (กองทุนหลัก) โดยกองทุนหลัก มีนโยบายลงทุนในกองทุน Blackstone Real Estate Income Trust, Inc. (“Underlying REIT”) โดยมีนโยบายเน้นลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ในประเทศสหรัฐฯ ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์นอกตลาดที่มีเสถียรภาพและสามารถสร้างโอกาสรับรายได้อย่างสม่ำเสมอ โดยให้น้ำหนักธีมการลงทุนที่เป็นที่ต้องการของตลาดในระยะยาว และมีปัจจัยพื้นฐานด้านอุปสงค์และอุปทานที่แข็งแกร่ง อาทิ กลุ่มที่พักอาศัยให้เช่า (Rental Housing) และอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับการขนส่ง (Logistic) เช่น โกดัง และท่าเรือขนส่ง เป็นต้น

          กองทุน KKP PREIT-UI FUND ช่วยให้นักลงทุนรายบุคคลสามารถลงทุนต่างประเทศ ที่มีคุณภาพการบริหารจัดการการลงทุนระดับสถาบันโดย Blackstone Real Estate ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำของโลกด้านการบริหารกองทุนอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ มีพอร์ตการลงทุนทั่วโลก 577 พันล้านเหรียญดอลลาร์ (ข้อมูล วันที่ 30 มิถุนายน 2565) ทำให้มีศักยภาพเข้าถึงอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำและคุณภาพดี อีกทั้งยังมีประสบการณ์ในธุรกิจที่ยาวนานมากว่า 30 ปี

          KKP PREIT- UI FUND เปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการซื้อขายได้เดือนละ 1 ครั้ง โดยหน่วยลงทุนที่เปิดเสนอขายมีทั้งชนิดทั่วไป และชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (Auto Redemption) และกองทุนไม่มีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสำหรับเงินลงทุนในกองทุนหลัก

          สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 305 9559 หรือ https://am.kkpfg.com 

 

ข้อมูลกองทุน KKP PREIT-UI FUND :

เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 9-16 .. 2565 

มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก 500,000 บาท ครั้งถัดไป 10,000 บาท

 

คำเตือน :

กองทุนนี้มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาและในประเทศอื่นๆ นอกสหรัฐอเมริกาผ่านการลงทุนในกองทุนหลัก จึงมีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนซึ่งแตกต่างจากการลงทุนทั่วไป

กองทุนนี้เสนอขายให้ผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษตามคำนิยามของสำนักงาน ... เท่านั้น

กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐฯ จึงมีความเสี่ยงและความผันผวนมากกว่ากองทุนรวมที่กระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรมและหรือหลายภูมิภาค

กองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สำหรับเงินลงทุนในกองทุนหลัก ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

กองทุนนี้มีสภาพคล่องจำกัดเนื่องจากข้อจำกัดในการรับซื้อคืนหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียง (non-voting participating shares) ของกองทุนหลัก และ Underlying REIT ตามรายละเอียดที่แสดงไว้ในหนังสือชี้ชวน ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนนี้อาจไม่ได้รับเงินคืนบางส่วนหรือทั้งหมดจากการขายคืนหน่วยลงทุน ดังนั้น จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงมากและไม่ต้องการสภาพคล่องจากการขายคืนหน่วยลงทุน และสามารถรับความเสี่ยงซึ่งอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งจำนวนที่ลงทุนในกองทุน

บริษัทจัดการจะเรียกเก็บ Exit Fee กรณีมีการขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองขั้นต่ำที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุนหากมีเหตุที่ทำให้ไม่สามารถลงทุนในทรัพย์สินต่างประเทศได้อีกต่อไปและหรือไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถุประสงค์และนโยบายของกองทุน ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยการได้รับเงินคืนจากการเลิกกองทุนนี้อาจใช้ระยะเวลานานเนื่องจากต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของกองทุนหลัก

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ใช่สิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต

ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้แนะนำการลงทุนหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

ข้อมูลนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำหรือข้อเสนอในการขายหรือการชักชวนให้ซื้อขายหลักทรัพย์หรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินใดๆ จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและบนความเข้าใจว่าผู้รับมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถเข้าใจและทำการประเมินข้อเสนอและบริการที่อธิบายไว้ในที่นี้ด้วยตนเอง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงใดๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งการพิจารณาทางกฎหมาย ภาษี บัญชี หรือสาระสำคัญอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนนี้ไม่ใช่การลงทุนตรงในกองทุนหลักหรือ underlying REIT ของกองทุนหลัก จึงมีโครงสร้างค่าธรรมเนียมที่แตกต่างจากการลงทุนโดยตรงในกองทุนหลักหรือกอง underlying REIT ของกองทุนหลัก

• กองทุน KKP PREIT-UI FUND ไม่ได้เสนอขายในสหรัฐอเมริกาหรือให้กับบุคคลที่มีสัญชาติสหรัฐอเมริกา

 

A9849

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!