WORLD7

BANPU2024

smed PIONEER 720x100

7039 SCBTHOR1YB

บลจ. ไทยพาณิชย์ ขานรับเสียงเรียกร้อง เปิดกองทุน ‘SCBTHOR1YB’ ต่อเนื่อง รับกระแสความต้องการของนักลงทุนที่เน้นลงทุนแบบลดเสี่ยงขาดทุนเงินต้น พร้อมโอกาสรับผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ย THOR เสนอขายวันที่ 2 - 9 ก.ค. 67

          นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด หรือ SCBAM เปิดเผยว่า SCBAM ได้รับเสียงตอบรับจากนักลงทุนอย่างล้นหลามจากการออกเสนอขายกองทุน SCBTHOR1YA ในสัปดาห์ที่ผ่านมา และสามารถปิดเสนอขาย (IPO) กองทุนได้ก่อนครบกำหนดอย่างรวดเร็ว ด้วยยอดจองซื้อ 4,600 ล้านบาท ตอกย้ำความต้องการในทางเลือกการลงทุนที่มีโอกาสลดความเสี่ยงการขาดทุนเงินต้น พร้อมโอกาสสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าการฝากเงินทั่วไป ทั้งนี้ SCBAM ขานรับกระแสความต้องการของนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง จึงเปิดกองทุน “SCBTHOR1YB” หรือ “กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Inverse Floater THOR Complex Return 1YB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย” อีกหนึ่งกองทุนซึ่งมีนโยบายการลงทุนในรูปแบบเดียวกัน โดยจะเปิดเสนอขายครั้งเดียว ระหว่างวันที่ 2 – 9 กรกฎาคม 2567 เริ่มต้นลงทุนขั้นต่ำ 500,000 บาท

          กองทุน SCBTHOR1YB เป็นกองทุน Complex Fund อายุ 1 ปี ที่ยังคงรูปแบบนโยบายและกลยุทธ์การลงทุนที่แบ่งเงินลงทุนออกเป็น 2 ส่วนคือ (1) ลงทุนตราสารหนี้และเงินฝากทั้งในและต่างประเทศ ระดับ Investment Grade ขึ้นไป คัดเลือกลงทุนในตราสารที่มีความน่าเชื่อถือเพื่อลดความเสี่ยงต่อการขาดทุนของเงินต้น ซึ่งเมื่อครบกำหนดอายุโครงการก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมผลตอบแทน และ (2) ลงทุนโดยการเข้าทำธุรกรรมสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (IRS : Interest Rate Swap) อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงตลาดซื้อคืนพันธบัตรภาคเอกชนระยะข้ามคืนระหว่างธนาคารไทย (Thai Overnight Repurchase Rate: THOR) เพื่อหาโอกาสสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มตามแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในตลาด โดยมีรูปแบบการจ่ายผลตอบแทนแบบลอยตัว สวนทางกับอัตราดอกเบี้ย THOR ที่อ้างอิง ซึ่งกองทุนจะพิจารณาผลตอบแทนรวมทุก 3 เดือน จากส่วนต่าง 4.75% - THOR% ต่อปี(*) ในกรณีที่ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR 3 เดือน ปรับตัวขึ้นมากกว่าหรือเท่ากับ 3.0% (ต่อปี) (ซึ่งเป็นระดับ Cap Rate ที่กำหนดไว้) ผู้ถือหน่วยจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนตามเงื่อนไขที่ 1.75% โดยกองทุนมีกำหนดจ่ายผลตอบแทนครั้งเดียวในวันครบอายุโครงการ (*ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุนเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวน) 

          นางนันท์มนัส กล่าวเพิ่มเติมว่า “การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยยังอยู่ในระดับค่อยเป็นค่อยไป วัฏจักรดอกเบี้ยทั่วโลกกำลังเคลื่อนสู่ฝั่งดอกเบี้ยขาลงเพื่อกลับเข้าสู่อัตราดอกเบี้ยภาวะปกติ (Interest rate normalization) หลังจากอัตราเงินเฟ้อเริ่มผ่อนคลายลง สำหรับประเทศไทยเอง เรามองว่า ธปท. อาจเริ่มทยอยปรับลดอัตราดอกเบี้ยตามหลังธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ซึ่งคาดว่าอยู่ในช่วงตั้งแต่เดือนกันยายนปีนี้เป็นต้นไป โดย THOR เป็นอัตราดอกเบี้ยที่เคลื่อนไหวใกล้ชิดกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ ธปท. จึงทำให้กองทุนมีความผันผวนค่อนข้างต่ำ และเป็นผลดีต่อโอกาสการสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ย THOR ในช่วงภาวะวัฏจักรดอกเบี้ยขาลงได้”

 

---------------------

          (*)กองทุน SCBTHOR1YB เป็นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในตราสารที่มีความซับซ้อน (Complex Fund) และห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย เนื่องจากการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนซึ่งมีปัจจัยอ้างอิง มีความแตกต่างจากการลงทุนในปัจจัยอ้างอิงโดยตรง จึงอาจทำให้ราคาของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมีความผันผวนแตกต่างจากราคาของปัจจัยอ้างอิงได้ (โปรดศึกษารายละเอียดข้อมูลการจ่ายผลตอบแทนจากหนังสือชี้ชวน) ทั้งนี้ กองทุนยังมีความเสี่ยงในการผิดชำระหนี้ (default risk) ที่เกิดขึ้นจากการผิดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร/เงินฝาก และ/หรือ จากการผิดชำระหนี้ของผู้ออกสัญญา/คู่สัญญา ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับเงินต้นคืนเต็มจำนวน และ/หรือ ไม่ได้รับผลตอบแทนจากธุรกรรม Interest Rate Swap ได้ ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ในช่วง 1 ปีตามอายุกองทุน ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

          ผู้สนใจลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนทำการลงทุน ขอคำแนะนำที่ปรึกษาทางการเงินของท่าน และสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนจากหนังสือชี้ชวนเพิ่มเติม เพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน สนใจสอบถามเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการที่ บลจ.ไทยพาณิชย์ โทร.02 777 7777 และผู้สนับสนุนการขายทุกราย หรือดูรายละเอียดกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://scbam.info/3LbGmOo หรือสนใจเปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน https://www.scbam.com/medias/campaign/landing-page/scbamfundclick_new.html หรือลงทุนด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน SCB Easy และ SCBAM Fund Click 

 

 

7039

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!